Боксдан халкъара турнир

Боксдан халкъара турнир         Бугюнлерде белгили пачалыкъ ва жамият чалышывчу Магьамматсалам Умахановну эсделигине багъышланып спортну бокс журасындан халкъара турнир оьтгериле. Эсгерилген турнирде янгыз бизин уьлкеден тюгюл, оьзге тыш пачалыкълардан гелген, оьзлени атын данггъа чыгъармагъа бажаргъан спортчулар да ортакъчылыкъ этегенин гьисапгъа алса, шо ярышлар бизин республиканы спорт яшавунда агьамиятлы агьвалат болуп токътай.


Ачыкълашдырып айтгъанда, Кас­пийскиде Али Алиевни атындагъы спортну ва яшёрюмлени къаласында шо ярышланы оьлчевюнде 21 уьлкеден гелген спортчуланы арасында тогъатартывлар юрюле. Россияны жыйым командасындан къайры да, Гюржюстандан, Азербайжандан, Тунисден, Венесуэладан, Грециядан, Украинадан, Армениядан, Индиядан, Тажикистандан, Эстониядан, Уьзбекистандан, Израилден, Китайдан, Латвиядан, Польшадан, Тюркменистандан, Швециядан, Беларуссиядан, Италиядан, Монголиядан гелген спортчулагъа оьзлени усталыгъы булан бирге бажарывлу­гъун гёрсетмеге имканлыкъ берилген. Эсгерилген ярышларда дагъыстанлы спортчулар айрыча жыйым командагъа къуршалгъан.


Оьтгерилеген турнирни ачылывуна багъышлангъан шатлыкъ гьаракатларда бизин республиканы кёбюсю министерликлерини ва ведомстволарыны, олай да оьзге гьакимлик къурумларыны жаваплы къуллукъчулары да ортакъчылыкъ этген. ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны заместители Анатолий Карибов жыйылгъанланы алдына чыгъып сёйлей туруп:


– Магьамматсалам Умахановну эсделигине багъышланып мердешли кюйде спортну бокс журасындан халкъара турнир оьтгерилип гелегенлиги ол Дагъыстанны ва савлай уьлкени алдында этген гёрмекли къуллу­кълары арадан нечесе йыллар гетсе де унутулмайгъанын бирдагъы керен де исбатлай. Турнир оьр даражада оьтежегине гьакъ юрекден инанаман. Шону булан бирге, ярышланы ортакъчыларыны ва бизин республикагъа гелген оьзге къонакъланы арасында дослукъ аралыкъланы беклешдиривге, халкъара спорт аралыкъланы артдырывгъа, торайып гелеген наслугъа санлы яшав къурмагъа болушлукъ этежегине умут этемен,– деди.


Шондан сонггъу сёйлевюнде ол турнир оьтгерилеген 20 йылдан да артыкъ вакътини ичинде 40-дан да артыкъ уьлкеден гелген спортчулар ортакъчылыкъ этгенин айрыча эсгерди. Турнир гележекде болажакъ дюньяны ва Европаны, Олимпия оюнланы ортакъчыларына спортда генг кюйде ёл ачгъанлыгъын тасдыкъ этди.


Ону пикруларын узата туруп, Россияны бокс федерациясыны вакили Агьматхан Адилов, олай да М. Умахановгъа къардаш тиеген ДР-ни пачалыкъ загьмат инспекциясыны ёлбашчысы Арсен Болатов жыйылгъанланы алдына чыгъып сёйледи.


Сёйлевлени арты булан турнирни башлапгъы тиретлерини оьлчевюндеги тогъатартывлар юрюлдю. Ярышланы алдынлылары шоланы финал тирети оьтгерилеген сонгугюн, август айны 3-нде, белгили болажакъ. Турнирде алдынлыкъ алгъан спортчуланы гьа­къында да газетни бетлеринде айрыча маълумат бермек гёз алгъа тутула.