Бир алтын, бир де гюмюш медаль

Бир алтын, бир де  гюмюш медаль          Артдагъы гюнлерде Испанияны Понтаведра шагьарында тутушуп ябушувдан Европада биринчиликни алмакъ учун ярышлар оьтгерилген. Бизин уьлкени жыйым командасына къуршалып, шо ярышларда ортакъчылыкъ этген дагъыстанлы кочаплар гёрмекли оьрлюклеге етишмеге болгъан.


Ачыкълашдырып айтгъанда, оьзлер булан тогъатартгъан кочапланы ябушув халчада енгип, ярышланы финал тиретине чыкъгъан Сайпутдин Магьамматов 125 кило авурлукъда алтын медаль къазангъан. Магьаммат Абдулкъадыров 70 кило авурлукъда гюмюш медальгъа лайыкълы болгъан.


Шону булан бирге бизин якълы касбучу Абдусалам Гьадисов ёлбашчылыкъ этеген Россияны жыйым командасы оьзюне къуршалгъанлар лайыкълы болгъан медаллагъа гёре шо ярышларда умуми биринчи ерни алгъанын айрыча айтмагъа тюше.