Тав сокъмакълардан чабагъанланы ярышлары

Тав сокъмакълардан чабагъанланы ярышлары       Оьтген къаттыгюн, апрель айны 21-нде, бизин республикада биринчилей болуп тав бетлерден узакъ мезгилге чабывну «Dagestan Wild Trail» деген ярышлары оьтгерилди. Ачыкълашдырып айтгъанда, эсгерилген шо ярышларда бизин уьлкени гьар ерлеринден ва тыш пачалыкълардан гелген чабыв булан машгъул болагъан 600-ден де артыкъ спортчу ортакъчылыкъ этди.


Оланы биринчи гюбю Гуниб районну Гамсутл юртундан тутуп, тав бетлени сокъмакъларындан чабып, 112 чакъырым ёл алдылар. Башгъалар буса Гергебил районну Гергебил юртундан 50 чакъырымгъа чабып, бир-бири булан тогъатартдылар. Унцукул районну Иргъанай юртунда ярышгъа чыкъгъанлар буса 20 чакъырымгъа чабып оьзлени сынадылар.


Бизин республиканы ва ерли гьакимлик къурумларыны шо ярышланы оьтгеривге аслу агьамият берип янашгъаны гьакъда айтмагъа бажарыла. Оьрде эсгерилген районланы гьакимбашчылары булан бирге ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов, ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министри Магьаммат Магьамматов, туризмге, халкъ саниятчылыкъгъа къарайгъан министри Расул Ибрагьимов ва кёп оьзгелери ярышланы ачылывунда ортакъчылыкъ этгени шогъар шагьатлыкъ этди.


Умуми кюйде алгъанда буса, ДР-ни физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министерлиги оьзге ведомстволары булан бирче ярышланы къурумлу оьтгермек, олай да гелген къонакъланы къабул этмек муратда алданокъ таман даражада гьаракат болдургъаны да гьис этилди. Ярышларда ортакъчылыкъ этген уьч де гюпню алдынлыларына багьалы савгъатлар тапшурулду.


Шо ярышлар тав бойларда ерлешген ерлерде мердешли кюйде гьар гезик оьтгерилегенин айрыча айтмагъа да тюше.