Сувтюп гемечилени гюню белгиленген

Жамият Ёлдаш
24 марта 2017 в 11:30 1170
Прочту позже
Сувтюп гемечилени гюню белгиленген

Шатлы жыйын Даим янагъан отну къырыйына гюллер салыв булан башлангъан. Дагъыстан Республикада уллу делегация да шо агьвалатда ортакъчылыкъ этген. РФ-ни Президентини янында Дагъыстанны даимлик вакили Зумурут Мугьутдинова биринчи даражалы капитан Усман-Гьажи Алиев булан бирликде Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатиповну атындан гюл байлам салгъан.

«Морское братство – нерушимо» деген чараны юрютеген Арсений Крицкий жанын къурбан этген сувтюп гемечилени эсделигин минутлукъ шыплыкъ булан эсге алмакъны таклиф берген. Ондан сонг Усман-Гьажи Алиев Магьаммат Гьажиевни къоччакълыгъы гьакъында айтгъан: «Гьажиев – Дагъыстанны макътавлу уланы, уьлкени азатлыгъын ва ону пайдасын къоччакъ кюйде якълагъан адам. Ол оьзю къысгъа оьмюрюню ичинде къуллукъ этген флотларда, ол буса Совет Союзну бары да флотларында къуллукъ этген, оьзюн яхшы яндан танытгъан. Оьзюню заманында инг яхшы сувтюп гемечи де болгъан».

Ватан давну музейини директоруну заместители Михаил Михальчев де сувтюп гемечилени байрамы булан къутлагъан.

З. Мугьутдинова айтгъан кюйде, Дагъыстандан Совет Союзну биринчи Игити болгъан Магьаммат Гьажиевни аты, ону къоччакъ ишлери саялы ва денгиз давда къоллангъан янгы къайдаларын чыгъаргъаны учун темиркъазыкъ бойдагъы шагьарланы бирисине ону аты берилген.

Ондан сонг РФ-ни Дав-Денгиз флотуну ветеранларын савгъатлав агьвалат башлангъан.

– Дагъыстанны къоччакъ уланы, Совет Союзну Игити Магьаммат Гьажиев Ватанын якълагъан Темиркъазыкъ флотну сувтюп гемечилерини макътавлукъгъа айтылгъан вакили гьисапда эсибизде къалгъан. Гарнизон-шагьар Гьажиевода къуллукъ этеген яш наслугъа уьлгю гёрсетген ветеранлар ону эсделигин сакълай, – деген Арсений Крицкий.

М. Гьажиевни агьлюсюню атындан жыйылгъанлагъа Муртазали Гьажиев баракалла билдирген.


А. ГЬАМЗАЕВ.