Республиканы янгы ёлбашчысындан биз не къаравуллайбыз

Республиканы янгы ёлбашчысындан биз не къаравуллайбыз


Бизин республика учун Россияны Президенти Владимир Путин Дагъыстан Республиканы Башчысы этип Владимир Васильевни белгилегени яхшы янындан таъсирли болур деген ойланы гелтире. Ким биле, ону белгилемекни оьзге биз гёрмейген янлары бар буса да ярай. Ким биле, Дагъыстандагъы жамият-политика гьал биз сюеген кюйде тюгюлдюр. Балики Россияны Президенти регионну янгы ёлбашчысындан къаравуллайгъаны бардыр. Биз, дагъыстанлылар, ондан не къаравуллайбыз? Бу соравну берген адамлар барысы да дегенлей бир гёнгюлден жавапланы газетни оувчуларына да таклиф этебиз.Мустапа Билалов –

Дагъыстан пачалыкъ университетни кафедрасыны ёлбашчысы. Философия илмуланы доктору, профессор:


– Республиканы ёлбашчысы болуп иш башлагъанлардан мени чагъымдагъы адамлар яхшы янына алышынывлар къаравуллайгъаны бу бешинчи гезик. Артдагъы 30 йылны ичинде Пачалыкъ байлыкъланы урлайгъанлагъа ёл бериле буса, коррупция бар буса,гьакимлик къурумларда тухумчулукъ юрюле буса,билим берив иш мекенли юрюлмей буса, бизге янгы ёлбашчыдан къаравуллама кёп зат бар.


Яшавгъа философия якъдан къарап да бола.Бары да умутлагъа етишме къыйын. Тек биз яшавну бар кююнде гёрюп билмеге герекбиз деп эсиме геле.


Дагъыстанны тарихинде халкъланы насипли гележеги болсун учун, намуслу иш юрютюп, ябушувлардан оьтгенлер де кёп. Жалалутдин Къоркъмасовну къысматы эсиме геле. Оьр гьакимиятлыкъда болагъан къыйыкъсытывлар шолай намуслу адамланы къысматларын буза. Яшавлукъ масъалаланы оьсме къоймай. Шону учун болма да ярай, Россияны Президенти бизде низамны болдурмакъ учун оьзю тийишли гёрген адамны гелтиргендир. Владимир Васильев бизин минглер булангъы ватандашларыбызгъа яхшы янына умут этивню ахырынчы инамлыгъы деп айтсакъ да ярай. Умутубуз да – озокъда, экономика, билим берив, савлукъ сакълав ва оьзге тармакъланы жинаятчылыкъ ишлени юрютегенлерден азат этер деген хыяллар булан байлавлу.Ону биографиясы, иш юрютюп билеген хасиятлары инамлыкъ тувдура. Владимир Абуалиевичге оьзюню сынавун,гьюнерин ва бажарывлугъун къоллап, гёз алгъа тутгъан муратларына етишмеге насип болсун!Абдулзагьир Мусаев –

Дагъыстанны ат къазангъан художниги. Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетни кафед­расыны ёлбашчысы, профессору:


– Билемисиз, яратывчулукъ ёлда чалышагъан адамлар учун артдагъы йылларда эс этилеген эркинликлер бар эди (мен Абдуллатиповну заманын айтмайман.) Совет девюрден сонг художниклеге оьзлер сюйген темалагъа гёре оьз яратывчулугъун болдурма имканлыкълар ачылды. Художник учун ондан артыкъ эркинлик болмас. Шо янындан да янгы тюшген ёлбашчы бизин англар деп эсиме геле. Неге тюгюл, Владимир Абуалиевични яшав ёлуна агьамият берип къарасанг, ол не янындан да англавлу адам экени гёрюне.


Экинчиси, мен ушатмайгъан зат, Магьачкъала шагьарда къурулуш уьйлени токътагъан ерлери, биналаны тыш гёрюнюшлери шагьарны архитектура якъдан гелишлигине къаршы чыгъа. Бу ерде бир затны эсгерме сюемен. Шо къаршы чыгъа­гъанлыкъ не буса да бир себеплерден амалгъа да геледир. Коррупция, урушбатчылыкъ бар саялы болма да ярай. Шогъар янгы ёлбашчы тергев этер деп эсиме геле.


Уьчюнчюлей де, яшырма не бар, гёрюнюп тура чы, гьакимият къуллукълагъа тюшегенлеге оланы бажарывлугъуна гёре багьа берилмей. Шо буса коррупция болдурагъан аламатланы инг биринчиси буса да ярай.Мавлет Тулпаров –

Къумукъ пачалыкъ музыкалы драма театрны директору, Россияны маданиятыны ат къазангъан чалышывчусу:


– Воллагь, къаравуллама чы кёп затлар бар эди. Эсиме геле янгы ёлбашчыбыз маданиятны, театрны англайгъан адамдыр деп. Оьзюню культурасы бар адам театрда ишлейгенлени де англажакъ. Болагъан кёмегин де этер.


Артистлени алапалары аз экенни гьакъында, олагъа къошум этмеге имканлыкълар ёкъ экенни гьакъында айтмай да къояман. Бизин башгъа умутубуз бар. Театрда, сагьнада гёрсетилежек спектакллени онгармакъ учун алда берилеген харж бар эди. Озокъда, Москва, Санкт-Петербург шагьарланы театрларында йимик кёп берилмесе де, харж гёрсетиле эди. Гьалигисинден алдагъы Башчыбыз шону къыркъып, тайдырып къойду. Шону учун да бизин театр оьзюню алдында токътагъан масъаланы инамлы, уьстюнлю кюйде чечме болмай.


Умутлар адамгъа яшама да бек кёмек эте. Олар болмаса бажарылмай. Кант эте турма да ошамай. Янгы адамгъа этме герек болажакъ кёп иш бар.Загьит Абдулагьатов –

Россияны илмулар академиясыны Дагъыстан илму центрыны тарих, археология, этнография институтуну социология бёлюгюню ёлбашчысы, философия илмуланы кандидаты:


–Озокъда, къаравуллама герекли масъалаланы арагъа чыгъарсакъ, олар кёп. Коррупцияны алдын алмагъа чы гьазирине бажарылмас, шо ёлда мекенли ишлер сама этилер деп эсиме геле. Оьзю де Владимир Абуалиевич Россияны ич ишлер министрини биринчи заместители болуп да, Москва шагьарны ич ишлер управлениесинде де ишлеп, генерал-полковникге ерли гётерилген. Пачалыкъ Думаны ишинде де актив кюйде ортакъчылыкъ этип, бек умпагьатлы сынав топлагъан адам. Огъар инанма ярай.


Бизин къумукълагъа байлавлу масъаланы алсакъ, шо гьали де Дагъыстанда топуракъ масъаласы тюзевлю чечилмейгени булан байлавлу. Яшырма не бар, артдагъы йылларда шо масъала дагъы да оьрчюкдю деп айтма сюемен. Бабаюрт районда, Къараман бойда къумукъланы яны болуп этилеген ишлер гёрюнмей.


Бирдагъы масъалагъа да агьамият берилер деп эсиме геле. О да –экстремизмни идеологиясына къаршы идеология къурулмайгъаны. Бу масъаланы динни юрютегенлени кёмеги булан чечме бажарылмай. Террорчуланы ёкъ этип тургъан булан да масала чечилмей.

Бизде пачалыкъ къуллукълагъа таныш -билишлик, къардаш-къурдашлыкъ ёллар булан гётерилеген кюй де бек мердешленип къалгъан. Шону алдын алмаса, оьзге ишлени башлама да къыйын.Заира Сагьадуллаева –

Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетини студент къызы:


– Бизге жагьиллер учун, инг башлап, билим береген ёлланы тазалама тарыкъдыр деп эсиме геле. Неге тюгюл, жамият арадагъы урушбатчылыкъ деген инг яман аврув охув ожакълардан башлана. Касбу билим береген охув ожакъларда дарс берегенлеге студентлер булан таза аралыкълар юрютме тарыкъдыр. Оланы студентни къолуна къарайгъанлары кёп.

Алдагъы Башчыбыз этген яхшы ишлер бар буса да ярай, билмеймен... Низам ёкъ эди.

Гьали гелген Башчыбыздан къаравуллайгъаныбыз айрокъда кёп. Ону гьаракаты булан хыйлы ишлени тюзелтме де болур деп эсиме геле.