Гьисап беривюне тынглагъан

Жамият Ёлдаш
27 января 2018 в 11:04 1420
Гьисап беривюне тынглагъан

   Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны 16-нчы сессиясындан

Январ айны 25-нде Магьачкъалада Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны гезикли 16-нчы сессиясы оьтгерилди. Сессияда депутатлар Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини борчларын заманлыкъгъа кютеген Абдусамат Гьамитовну 2017-нчи йылда этилген ишлени гьакъындагъы гьисап беривюне тынглагъан. Сессияда Дагъыстан Республиканы Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев, Россия Федерацияны Пачалыкъ Думасыны депутаты Завур Аскендеров, депутатлар, республиканы гьакимлик, жамият къурумларыны, маълумат къуралларыны вакиллери де ортакъчылыкъ этген.


Абдусамат Гьамитов билдирген кюйде, 2017-нчи йылны гьасиллери бир-бир тармакъларда республиканы социал-экономика оьсювю бар экенни англата. Промышленный производствону оьсювю – 16 процентге, юрт хозяйствода – 5,1 процентге, инвестициялары – 1,5 процентге, къурулушлар – 4,5 процентге, сатыв-алыв – 2 процентге, айлыкъ алапаланы орта гьисапдагъы артыву 5 процентге артгъан. Ишсизлик де 7 процентге аз болгъан.


 Премьер эсгерген кюйде, 10,5 минг охувчу яшгъа ери булангъы 29 билим берив школалар иш башлагъан. Школа чагъы етишмеген яшлар учун 2,2 минг ери булангъы 25 идара къурулгъан. Магьачкъалада 150 койкагъа ери булангъы перинатальный центр, 6 фельдшер-акушер пункт ва Къызлар шагьарда къаркъара савлукъну комплекси къурулгъан.


Гетген йыл этилген ишлени арасында республикагъа уллу агьамиятлыгъы булангъы экисин айрыча эсгерме ярай. Бириси − Миятлы-Магьачкъала сув быргъы тартылгъаны. Ону узунлугъу 64,7 чакъырым бар. Башгъасы да − нас сувланы тазалайгъан Тарнайир комплекс. Комплекс суткада 240 минг кубометр сувну тазалай.


2017-нчи йылда 247 уьягьлюню яшавлукъ гьалларын яхшылашдырма бажарылгъан. 1 миллион 939 минг квадратный метр яшавлукъ уьйлер къурулгъан. О буса 2016-нчы йылдан эсе 7 процентге кёп.


Абдусамат Гьамитов дагъы да эсгерген кюйде, бу йыл шагьарларда ишленеген биналаны законлугъу бек тергележек. Сув булан таъмин этивню масъалаларына ва яшавлукъ къуллукъланы сан янын яхшылашдырывгъа да тийишли тергев берилежек.


Республикада жамият транспортну ишин яхшылашдыра туруп да гетген йылда хыйлы этилген ишлер бар.


Абдусамат Гьамитов дагъыс­танлыланы пачалыкъ къуллу­гъу кютюлегенликни гьакъында айт­гъан. Ол айтгъан кюйде, 2017-нчи йылда халкъгъа 3 миллион манатгъа къуллукъ этилген. Рес­публиканы халкъгъа къуллукъ этеген центры (МФЦ) РФ-де инг яхшыларындан бириси гьисапланды. Бизин сынавну башгъа республикаларда къоллама да таклиф этилген.


Буссагьатгъы вакътиде Ку­ли, Цумада, Тлярата район центрланы ва асфальт тутулма герек ёлланы иши бу йыл тамамланажакъ. «Къоркъунчсуз ва асувлу ёллар» деген проектни оьлчевюнде 77,5 чакъырым ёллар ярашдырылгъан.  Бу йыл Магьачкъаланы ва Каспийскини арасындагъы ёллар Магьачкъаланы 99 орамы ярашдырылажакъ.


А. Гьамитов Дагъыстанда мал-матагь комплексни асувлу  пайдаландырывгъа бермекни масъаласын да гётерген.


Ону булан бирче, сувланы тазалайгъан имаратланы, Магьачкъаланы еслигиндеги газ ва электросеть хозяйствону масъаласын чечмеге бажарылмагъан гьакъда айтгъан.


Республиканы экономикасында  инвестиция активлик  оьсген. Гьукуматны башчысы айтгъан кюйде, экономика 240 млрд манатны оьлчевюнде болгъан. 2016-нчы йыл булан тенглешдиргенде, шо санав 101,5 % бола. Бу йылда Новолак районну халкъын янгы ерлеге чыгъарагъан масъала, Дербент шагьарны нас сувларын тазалайгъан масъала узатылажакъ.


Ол эсгерген кюйде, респуб­лика бюджет Россияны Президентини май айда чыкъгъан указларына  асаслангъан.


«Республиканы бюджетини гьакъында айтсакъ, о яшав масъалалагъа асаслангъаны ачыкъ кюйде гёрюне. Билим беривге, савлукъ сакълавгъа, яшавлукъ, маданият масъалалагъа 72 миллиард 701 миллион манатны къадарында харж болгъан. Республиканы бюджетине гелеген налог гелимни оьлчевю 32 миллиард манат 462 миллион манатны къадарында бола. Налог жыйывну оьсювю 2016-нчы йыл булан тенглешдиргенде  5, 4 проценге артгъан, – деп билдирген А. Гьамитов.


Оьзюню сёйлевюнде А. Гьамитов гьар тармакъны ишинде токътагъан. Гьар гьаракатны жамын чыгъара туруп, ол 2018-нчи йылгъы масъалаланы чечивге агьамият берген.


Абдусамат Гьамитов оьзюню гьисап беривюнден сонг депутатланы соравларына жаваплар берген.