Рамазан Абдулатипов: «Дагъыстанны жавгьарын» тышда да билме тарыкъ

Новости Ёлдаш
7 июля 2017 в 14:48 988
Рамазан Абдулатипов:  «Дагъыстанны жавгьарын» тышда да билме тарыкъ   <br>

Июль айны 3-нде Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатипов «Дагъыс­танны жавгьары» деген унцукюллю усталаны выставка-ярмаркасында болгъан. Бу ярмарка июн айны 29-дан июль айны 10-на ерли Магьачкъаладагъы чебер саният центрында оьтгериле.

Р. Абдулатипов бары да экспозициялагъа, онда салынгъан усталаны ишлерине тергевлю кюйде къарап, музейни къуллукъчулары булан лакъыр этип, Дагъыстанда чебер саниятны оьсювюне байлавлу таклифлер берген.

– Бу тармакъ республикагъа да, усталагъа да хайыр гелтирме тарыкъ. Шо – кёмек этме тийишли яхшы иш, бизнес. Чебер саният предприятиелени якъламакъ учун фонд къурма герек. Гертиден де, биз гёреген мунда салынгъан усталаны ишлери бек яхшы ва санлы. Шону учун шоланы янгыз Дагъыстанда тюгюл, ондан тышда да сатмагъа бажарылажакъ. Шо саялы да этилинеген малны даим янгыртып, оьсдюрюп турма герек,–деген Р. Абдулатипов.

Ол дагъы да яш касбучуланы бу ишге къуршамакъны, уьйретмекни маънасы барны эсгерген.

–Усталар оьзлени сынавун яш нас­лугъа да тапшурма, уьйретме тюше. Гьар тюрлю охув ожакъларда янгы касбучуланы гьазирлеме герек. Биз къайсы буса да бир касбу техника коллежни янгыз шо тармакъгъа тергев береген кюйде этмеге гьазирбиз,–деген республиканы Башчысы.

«Дагъыстанны жавгьары» деген выс­тавка имам Шамилни 220 йыллыгъына, Порт-Петровск Магьачкъала шагьар деп юрюлегенли 95 йыл битгенликге багъыш­лангъан. Шонда унцукюллю усталаны 200-ден де артыкъ иши салынгъан.

Рамазан Абдулатипов Дагъыстанны туризм ва халкъ чебер саният министерлиги гьазирлеген «Усталаны шагьары» деген проектни стендине де къарап чыкъгъан. Ол шо проектни яшавгъа чыгъаргъаны учун, Магьачкъаланы администрациясына ва ДР-ни туризм министерлигине баракалласын билдирген.

Шо чарада Магьачкъала шагьарны мэри Муса Мусаев ва Дагъыстанны туризмге ва халкъ чебер саниятгъа къарайгъан министри Рабият Закавова ва оьзгелер ортакъчылыкъ этген.

Бизин мухбирибиз.