26 июль – Дагъыстан Республиканы Конституциясыны гюню

26 июль – Дагъыстан Республиканы Конституциясыны гюню     <br>Абдулманап Гамзаев


Дагъыстан Республиканы Аслу Законуну талаплары


Гьар йыл 26-нчы июльда дагъыстанлылар оьзлени жамият байрамын – Дагъыстан Республиканы гюнюн белгилей. Дагъыстан Республиканы Конституциясы пачалыкъны демократ къайдаларын якълай. Кёп миллетли халкъларыны арасында бирликде яшамакъны ва оьсмекни талап эте.

____________________________________________________________

Дагъыстан Республиканы Конституциясы ватандашланы ихтиярларын ва эркинлигин якълавда янгы яшавгъа генг кюйде абат ала, халкъ тюзлюкню ёлунда юрюмекни яны. Шо гюн Магьачкъала шагьарны Уллу майданында гьар йыл концерт программа бола, кёп шиърулар охула, Ватанны, дослукъну, Дагъыстанны гьакъында йырлана. Дослукъ халкъланы оьзтёречелигине, оланы бир-бирине ошамайгъанлыгъына четим этмей, къайта миллетлени бир-бирине ошамайгъанлыгъын якълай.

Дагъыстан Республиканы Конституциясын 2003-нчю йыл 10-нчу июльда Дагъыстан Республиканы Конституция Жыйыны къабул этген. Хас кюйде шо аслу закон 26-нчы июльда халкъгъа белгили болгъан.

Дагъыстан Республиканы Конституциясыны гюню республиканы уллу пачалыкъ байрамларыны бириси гьисаплана. Конституция жамият аралыкъланы камиллешдиреген, гьакимлик къурумланы байлайгъан, адамны ва ватандашны ихтиярларын ва эркинлигин болдурагъан оьр даражадагъы гюч гьисаплана.

Дагъыстанны Конституциясыны 19-нчу статьясында айтылгъан кюйде, о адамны ихтиярларын ва эркинлигин, ватандашны ва адамны маънасын белгилей. Закон яратывчулукъ чалышывну, иш юрютюв гьакимликни, ерли оьз ишин оьзлер юрютеген ва суд къурумланы белгилей.

Адамны ихтиярлары ва эркинлиги уьлкеде демократияны алдынлыгъын тергей. Адамны ихтиярлары ва эркинлиги бизин Конституцияда оьр байлыкъ гьисап этиле.

Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов оьзюню ДР-ни Халкъ Жыйынына Чакъырыв кагъызында адамны ихтиярларына ва эркинлигине агьамият берегени негьакъ тюгюл. Неге десе, бизин жамиятны аслу байлыкълары шо талаплагъа кюрчюлене.

Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов айтгъан кюйде, оьзюню гьар гюнлюк гьаракаты пачалыкъны мал-мюлкюне къарайгъан министерлиги, юрт хозяйство ва сурсат министерлиги, билим берив ва илму министерлиги, загьмат ва социал якъдан оьсювге къарайгъан министерлиги ва оьзгелери ёлгъа йибереген бир-бир низамны бузувланы алдын алывгъа бакъдырылгъан. Уьстевюне, Дагъыстан Республиканы Конституциясыны 35-нчи статьясын яшавгъа чыгъара туруп, адамлар пачалыкъ къурумлагъа оьзлер язып да, коллектив чакъырывлагъа къол салып да, пачалыкъ къурумлагъа, ерли оьз ишин оьзлер юрютеген къурумлагъа йиберме бола. Адамланы арзалары онгача ва жамият къуллукъдан бузулгъан гезиклеге байлавлу болма да имканлы.

Бизин адамлар кёбюсю гезиклерде оьзлени ихтиярлары гьакъда тийишли даражада оьзлер маълумат алып болмайлар. Шолай гезиклерде халкъгъа маълумат бермек учун республиканы уполномоченныйини хас сайты ачылгъан (www. dagomba.ru.)

Конституция янгыз гьакъыкъатны берип къоймай, яшавда болма болагъан муратланы да гёрсете. Республиканы Конституциясын яшавгъа чыгъармакъ пачалыкъ ва оьз ишин оьзлер юрютеген къурумлардан тергевлю ва жаваплы янашмакъны талап эте.

А. Гьамзаев.