Яшлар бек сююп гелелер

Яшлар бек сююп гелелер

       Бабаюртда чебер школа 1971-нчи йылда къурулгъан. Ону Герменчикде, Геметёбеде, Хамаматюртда бёлюклери де бар. Гелеген яшланы санаву – 644. Бабаюртдан школагъа юрюйген яшлар 550 бар. Олар тюрлю-тюрлю кружоклагъа юрюй.

 

Бийивлеге, сурат этме, фортепиано, аккордеон, гитара сокъма уьйренме сюеген яшлардан къайры, бу школагъа ингилис тилни уьйренме сюеген яшлар да геле. Оланы санаву инг де кёп – 267. Олардан сонг хореография бёлюкге гелеген яшлар – 260.


Школаны директору Асият Халилова хабарлайгъан кюйде, чебер школаны филиаллары алда Советское, Гьасанай, Туршунай, Адил Янгыюрт, Хамаматюрт, Люксембург, Герменчик, Мужукъай юртларда да болгъан.


Чебер школада ингилис тилни уьйренеген яшлар неге лап да кёп экени магъа бираз англашылмады. Чебер школаларда да ингилис тилни уьйретеми деген сорав тувула. Булай школаларда да олагъа берилеген сагьатлар таманлыкъ этмейдир деп эсиме геле. Балики, ана тилни уьйретсе яхшы болмасмы эди?


Булай пикруну мен чебер школаны директору Асият Халиловагъа да айтып къарадым. Ол да чы мени булан рази болмай къалмады, тек буссагьатгъы вакъти ана тиллерден эсе тыш пачалыкъны тиллерине агьамият кёп берилегени оьзлерден гьасил тюгюл экенин англай.


Бабаюрт чебер школада мен гелген вакъти хореография кабинетде дарслар юрюлюп тура эди. Дарс беривчю Ашура Алиевагъа: «Яшланы гелме иштагьлыгъы бармы?» – деп сорайман. «Бар», – дей ол. Бийивлени яшлар кёп сюегенни англата.


Бийив дарслар юрюлеген уллу зал уьйню бир тамы гюзгюлерден этилген. Яшлар оьзлени хас опуракълары булан геле. Программада классика бийивлер, Дагъыстан халкъларыны бийивлери, гимнастика ва оьзге тюрлю бийив пагьмуну артдырагъан дарслар бар.

       


 Суратларда: чебер школаны директору А. Халилова; хореография бёлюкде

дарс юрюле.