Аслам къошум эте

Аслам къошум эте

Белгили экени йимик, маданият оьзюне кёп тюрлю тармакъланы къуршай. Маданият къуллукъчулар да инг алда гьар миллетни байлыгъы, хазнасы, менлигин белгилейген варисликни асырап сакъламакъдан къайры да, оланы камиллешдиривге де гьар къачан да аслу тергев бакъдырып геле. Бугюнлерде шо къуллукъну Россияны халкъларыны мердешли маданиятыны ерли центрларына къуршалгъан касбучулар оьзлени къолундан гелеген кюйде кютюп геле.

 

Дёргели юртда эсгерилген центрны ёлбашчысы гьисапда кёп йылланы узагъында Саламат Тагьирова чалыша. Ачыкълашдырып айтгъанда, ол 1985-нчи йылдан тутуп, ата юр­тундагъы маданият къаланы чебер ёлбашчысы гьисапда иш башлагъан. 1990-нчы йылда буса оьзю бугюнлеге ерли юрютеген оьрде айтылагъан ма­даният идараны ёлбашчысыны къуллугъуна белгиленген. Ишинден айрылмайгъан кюйде, 1991-нчи йылда Магьачкъала шагьардагъы маданият къуллукъчуланы гьа­зирлейген училищеде охувун тамамлап чыкъгъан.


Оьл оьзюню ишинде юртлуларыны ял алывун болдурмакъдан къайры да, торайып гелеген яш наслуну ругь якъдан тарбиялавгъа, яшланы ва уллуланы яратывчулукъ гьа­ракатын артдырагъан ишлеге къуршамакъ учун къастын болдура. Оланы адамны къаркъа­расына зарал гелтиреген тамакю тартывдан, гьакъылын тунукълашдырагъан­ маддаланы къоллавдан сакълап, санлы яшав юрютювню пайдасын малим этеген кёп тюрлю гьаракатлар юрюте.


Озокъда, байрам тархлар да унутулмай. Шо ишлени кютювде юртну гьакимлик къурумлары да къошумун болдура. Инг аслусу, шо ишлер барысы да китапхана, юртда иш гёреген охув ожакълар булан бирликде этиле.  


Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъыны алдында буса Саламат Тагьирова маданият ожакъны ёлбашчысы гьисапда республика оьлчевде оьтгерилеген «Маданият уью, ишни янгы къайдада къурув» деген къаравда ортакъчылыкъ эте. Эсгерилген къаравну оьлчевюнде «Биз унутмагъанбыз, биз оьктем болабыз!» деген проектни яшавгъа чыгъармакъ учун белсенип къастын болдура. Шонда Уллу Ватан давну йылларында жанлары къыйылгъанланы, олай да фашист елевчюлер булан юрюлген ябушувларда къоччакълыкъ гёрсетип, парахат яшавгъа къайтгъан ата юртлуларыны атларын даимлешдирмек учун кёп тюрлю чараланы кютмеге гёз алгъа тутула. Шондан къайры да, юртну маданият къуллукъчулары бу йылны боюнда юртлулары рази къалагъан кюйде кёп тюрлю гьаракатлар оьт­гережекге де шек ёкъ.