Россияны асгер макътавлугъуну унутулмас гюнлери

Россияны асгер макътавлугъуну унутулмас гюнлери        Октябр айны 18-нде 1813-нчю йыл, орус асгер оьзге пачалыкълар булан бир болуп, Наполеондан уьстюн гелген. Лейпциг шагьарны къырыйында оьтгерилген шо ябушувгъа «Битва народов» деп айтыла болгъан. Французлар 80 минг адамын ва бары да топ савутун дегенлей тас этген. Наполеонну асгерини да­гъытылыву ону къан тёгюв булан Европада Франциягъа табиъ этмек учун къолгъа алгъан бары да территориялардан магьрюм къалагъанын токъташдыргъан.

 

Октябр айны 20-сында 1827-нчи йылда орус флот (оьзге пачалыкълар булан бирче) Наварин ябушувда, Грецияны ягъа боюнда, Тюрк флотдан уьстюн гелген. Оланы 60 гемеси ёкъ этилген . Орус эскадрилияны «Азов» деген бир гемеси тюрклени 5 гемесин батдыргъан. Денгиз ябушувда орус флотну дагъытылгъан гемеси болмагъан.

 Максим Эсенбиев.