«Тарихлерде Игит атынг къалажакъ!»

28 ноября 2016 в 13:20 929
Прочту позже
«Тарихлерде Игит атынг къалажакъ!»

Ноябр айны 19-нда Албёрюгентде Россияны Игити Тулпар Мусалаевни къабуруна сынташ салынагъанлыкъгъа байлавлу къайгъылы чара оьтгерилди. Чарада Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны ва Гьукуматыны ёлбашчы къуллукъчулары, Россияны оборона министерлигини ва Къыбла асгер округуну вакиллери, Игитни асгер ёлдашлары ва дос-къардашы, юрт жамият ортакъчылыкъ этди.

Игитни эсделигине багъышлангъан сёйлевлени Дагъыстан Гьукуматыны Башчысыны заместители Рамазан Жаппаров ачды.

– Дагъыстанлылар Россияны оьзге халкълары булан янаша уллу умуми Ватаныбызны бирлигин ва къудратын беклешдирмек учун оьз къошумун болдурма къаст эте. Тулпар Мусалаевни яшаву ва къоччакъ ишлери шону гертилейген бир ярыкъ ва гёрмекли мисал болуп токътай. Биз гьали де Тулпарны дав агьвалатларда гёрсетген гьюнерлерини гьакъында мекенли билмейбиз. Ол Башкомандующийни яшыртгъын буйругъун кюте эди. Билмесек де, оьр Игит ат не саялы берилегенни барыбыз да  бек яхшы англайбыз. Гьали Гьукуматда Игитни атын даимлешдирмек учун къарар гьазирленип тура. Тулпар Мусалаевни аты шагьарны орамына ва школасына къоюлажакъ, – деди ол.

–Магъа бугюн сёйлеме оьтесиз къы­йын, – дей Игитни асгер къурдашы подполковник Юрий Смайлов. – Биз Тулпар булан агъа-инидей эдик. Ол арабыздан гетгенине гьали де инанып битмеймен. Тулпаргъа Алтын Юлдуз не  учун  берилген деп сорайгъанлар кёп бола. Биз асгер борчубузну макътав яда савгъат учун кютмейбиз. Бир затны айтма боламан, Тулпар оьжетли герти къоччакълыкъ гёрсетип, савлай баталь­онну оьлюмден къутгъаргъан.

Къайгъылы мажлисде Албёрюгент, Кахулай ва Таргъу юртланы жамаатларыны атындан белгили жамият чалышывчу, алим  Салав Алиев чыгъып сёйледи.

Асгер мердешге гёре, чаралар тамамлана туруп, сыдырагъа тизилген гьюрметли къаравул автоматларын кёкге чююп, Игитни эсделигине уьч керен атышды.

Газетни гелеген номерлеринде Тулпарны атасы Оьздемир Мусалаев булангъы баянлыкъ берилежек.

 

Маълумат: Майор Тулпар Оьздемирович Мусалаев 1983-нчю йылны декабр айыны 18-нде Хасавюртда тувгъан. Школаны битдирген сонг, Къазандагъы оьр  умумиасгер училищеге охума тюшген. Асгер касбусу –танкист. Училищеден сонг гьар тюрлю асгер бёлюклерде къуллукъ этген. «Темиркъазыкъ Кавказдагъы дав агьвалатланы ортакъчысы», «Дав къоччакълыгъы учун», «Асгер къуллукъдагъы уьстюнлюклери учун» деген медаллар, «Кавказдагъы къуллукълары учун», «Лап яхшы атышывчу» деген белгилер булан савгъатлангъан.

2015-нчи йылны декабр айында РФ-ни Президентини яшыртгъын къарары булан Россияны Игити деген ат булан белгиленген. 2016-нчы йылны май айыны 19-нда Къыбла Осетияны тавларында  ёл хатабалагьгъа тюшюп, чакъсыз гечинген. Албёрюгентде уллатасыны ва улланасыны къабурларыны янында гёмюлген.

Алав АЛИЕВ.