Ортакъ иш натижалы болур...

17 марта 2014 в 12:09 2342
Прочту позже
Ортакъ иш натижалы болур...
Жыйында «Буйнакск район» деген муниципал бирлешивюню ёлбашчысыны заместители З. Шихов, ра­йон администрацияны башчысыны замес­тители Гь. Жапаров, жамият советни председатели З. Асгьабов, ра­йонну гьар тюрлю къуллукъларындан вакиллер, шолай да юрт адми­нист­рацияланы башчылары ортакъчылыкъ этди.

Юртну башчысыны гьисап беривю тамамлангъан сонг, жыйылгъанлар огъар оьзлени тезден ичинбушдурагъан суалларын берме гиришдилер. Олар оьзлер яшавлукъ этип турагъан юртунда ичеген сув етишмейгенликни, юртну ичиндеги орамлагъа, ёллагъа къарав ёкъну, татавуллар тазаланмай турагъанлыкъны гьакъында разисизлик булан айта эдилер.
– Ичеген сув булан юртлуланы толу кюйде таъмин этив юртну ёлбашчысы учун инг агьамиятлы масъала болуп токътама тийишли, – деди жыйында чыгъып сёйлей туруп, далапчылыкъ булан машгъул А.Биярсланов. – Сув буса юртгъа айлар булан гелмей турагъан гезиклер кёп бола. Амма районубузну ёлбашчысы Д. Шихса­йитовну гьаракатчылыгъыны, гьай этивюню яхшылыгъындан шо масъала тюзевлю чечилежекге умут бар. Биз, юртлулар, аслу гьалда оьзюбюз этме болагъан ишлени этмеге де тюбюне гирип айланмайгъаныбызны эсгерме сюемен. Къаравсуз къалып, ташланып турагъан стадионну гёргенде, юрегинг ачыта, жанынг авруй. Физкультура ва спорт булан машгъул жагьиллер бизин юртда нечакъы сюйсегиз де бар. Олар булан тюзевлю иш юрютме сюеген адам ёкъ.
Район администрацияны башчысыны заместители А. Жапаров да, юртлулар оьз­лер юхусундан уянып гетип, администрацияны къуллукъчулары булан бирликде иш юрютме гиришмесе, асув болмажакъны гьакъында айтды.
– Гетген йыл, – деди ол, сёзюн узата туруп, – Уллу Ватан давгъа гетип, жанларын къурбан этген ва эсен-аман агьлюлерине къайтмагъан капиркъумукълулагъа эсделик белги тургъузма болдукъ. Бу йыл буса юртдагъы гиччи яшлар учун янгы яшлар бавун ишлетме де умутубуз бар.
– Оьрде айтылып гетгени йимик, асталыкъ-усталыкъ булан оьзге тюрлю агьамиятлы проектлени де яшавгъа чыгъарма хыялыбыз бар, – деди, жыйылгъанлагъа англатыв бере туруп, «Буйнакский район» деген муниципал бирлешивюню ёлбашчысыны кёмекчиси З. Шихов. – Шону учун юртда яшавлукъ этеген гьар ватандаш, сиптечиликни оьз къолуна алып, жамият ишлеге къуршалып чалышса онгайлы болур эди. Юртну бары ишин бир адамны уьстюне де салып, арекден къарап турмакъ, озокъда, тюз тюгюл, эл, юрт биригип иш юрютмесе амал ёкъ. Юртну башчысы оьзю де жамиятны вакиллери булан чакъда-чакъда ёлугъуп, бирликде ишлеме къараса яхшы.
Гьисап-берив жыйында районну жамият советини председатели З. Асгьабов ва юртдагъы жамият советни председатели М-Гь. Акаев де оьз ойларын, пикруларын айтдылар.

Казим КАЗИМОВ.
М-Гь. ЗАЙДИНОВ чыгъаргъан сурат.