Манасгентни яшларына савгъат ...

29 октября 2014 в 16:05 768
Манасгентни яшларына савгъат ...

Шатлы агьвалатда районну башчысы Къапур Исаев, Дагъыстанны Орта территория округунда  республиканы  Башчысыны вакили Шамил Зай­налов ортакъчылыкъ этдилер. Шатлы жыйын­ны ача туруп, Къапур Исаев бугюнге ерли районда яшланы къуршав 30 процентге тюгюл чыкъмайгъанын  ва Россияны  Президенти В.Путинни Указына гёре 2017-нчи йылгъа ерли бары да гиччипавлар яшлар бавларында къуршалажагъын айтды. Гьисапгъа гёре, бугюнге 2,5 минг яш яшлар бавларында ерлер къаравуллагъан. Оьрден таба  маялар гёрсетилгенче къарап турмайлы, район администрация оьз харжы булан янгы яшлар бавларын ачмагъа гёз алгъа тутгъан.

– Яшлар бавларыны къытлыгъыны масъаласы  Къарабудагъгент районда энниден сонг да уьстюнлю кюйде чечилежек, – деп эсгерди Къапур Исаев.

Республиканы Башчысыны Орта округдагъы вакили Шамил Зайналов  жыйылгъанланы барын да агьамиятлы агьвалат булан къутлады. Ол эсгерген кюйде, яшланы яшлар бавлар булан таъмин этмек республика оьлчевде де четим масъала санала. Бютюн республикада актив кюйде охув ожакълар къурулуп тура. 2013–2014-нчю йылланы узагъында республикада 22 яшлар баву къурулгъан. Къарабудагьгент районда 2017-нчи йылгъа ерли шу масъаланы чечмеге бажыралажагъына умут бар, деп эсгерди Шамил Зайналов.

Янгы яшлар бавуну ачгъычларын охув ожакъны ёлбашчысы Инсаният Албёрюевагъа алгъышлы сёзлер булан юрт администрацияны башчысы Магьамматсайит Нугьов тапшурду. И.Албёрюева оьзюню,  ата-аналаны, бары да манасгентлилени атындан Къарабудагъгент районну башчысына, бу бинаны къурувда загьмат тёкгенлеге барына да баракалла билдирди.

Байрамда ортакъчылыкъ этген бары да юртлулар яшлар бавунда этилген ишлеге рази къалдылар. Гиччипавланы оьзлер учун къурулгъан яшлар бавуна багъышлангъан шиърулары, айтгъан йырлары, къурч бийивлери  байрамны  бирден - бир таъсирли этди.

 

 

Р. МУСАЕВА.

Автор чыгъаргъан сурат.