«КОНВЕРТЛЕРДЕ» БЕРИЛЕГЕН АЛАПАЛАР...

27 февраля 2015 в 13:05 908
Прочту позже
«КОНВЕРТЛЕРДЕ» БЕРИЛЕГЕН АЛАПАЛАР...

– Бираз алда Дагъыстанны Башчысы Р.Абдулатипов генгеш оьтгерди. Шонда экономикадагъы ачыкълыкъны ва коррупцияны гьакъында дагъы да айтылды, – деди З.Боташев. – Бу гезик аслу гьалда бюджетде тюгюл  къурумланы ишине бек тергев берилди. Демек, оьзбашына иш гёреген къурумланы, увакъ ва орта бизнес булан машгъул болагъанланы, сабанчы хозяйстволаны налог инспекцияда гьисапда бары, шоларда ишлейгенлеге гьакъ берив къайданы, пенсия ва башгъа тюрлю фондлагъа берилеген гьакъны тергемек борч этилинген. Гьар районгъа санавлар да тюшюрюлген. Бизин районгъа 5913 адамны аян этмек деп салынгъан.

Экспертлени гьисабына гёре, бюджетде тюгюл къурумланы ёлбашчылары ишчилеге береген гьакъны 10–15 процентин тюгюл гёрсетмей. Кёбюсюню иши ачыкъ болмай къала ва алапалар «конвертлерде» бериле. Шо буса ишлейген адамны социальный якъдан якълавдан магьрюм эте.

З. Боташев жыйылгъанланы ишчи комиссияны ортакъчылары булан да таныш этди, бир нече къурумланы башчыларына сёз де берди. Юрт башчылагъа буса шолай къурумланы, гьисапгъа алынмай ишлейген адамланы аян этмек тапшурулду.

 

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.

СУРАТДА: Хасавюртдагъы 17 номерли районара налог инспекцияны начальнигини орунбасары Муса Магьамматов жыйылгъанланы соравларына жавап бере.