ДР-ни Халкъ Жыйыныны 14-нчю сессиясы оьтгерилген

ДР-ни Халкъ Жыйыныны  14-нчю сессиясы оьтгерилген
     
      

Бугюн, ноябр айны 30-нда, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны гезикли 14-нчю сессиясы оьтгерилген. Ону барышында, 2019-нчу ва 2020-нчы йылланы да гёз алгъа тутуп, 2018-нчи йылны бюджети къабул этилген.


Республика бюджетни оьз гючю булан амалгъа гелген хайыры 33,2 миллиард манат болажакъ.


Умуми хайыры буса 95 миллиард манатгъа тенг. Федерал бюджетден республика учун 71 миллиард манат гёрсетилген.


2017-нчи йылны бюджети булан тенглешдиргенде алапалар фонду гелеген йыл 107,5 процентге кёп болажакъ. Республиканы 2018-нчи йылгъа къабул этилген бюджетни харж маяларыны артыву 95 миллиард манатдан артыкъ болажакъ.


Дагъыстан Республиканы экономикасын оьсдюрмек учун регионну промышленностун гётермек учун 100 миллион манат харжланажакъ. Юрт хозяйство малланы ишлетмек учун ва юрт хозяйство техника алмакъ учун да 100 миллион манат гёрсетиле. Билим берив ишлени яхшылашдырмакъ учун бюджетге 335 миллион манат салына. Гелеген йыл бизде 9 школа ачылажакъ.


Аз алапа гьакъланы гётермек учун 7 миллиард манат гёрсетиле. Тек гетген йылда берилип тайдырылмагъан алапаланы бир-бирине къошса, 2 миллиард 400 миллион манат бола.


Депутатлар биринчи керен охуп, эки законопроект къабул этген. Шону учун да Дагъыстан Республиканы Конституциясына алышынывлар этилежек. Оланы бириси – Дагъыстан Республиканы прокурорун белгилейгенде ону кандидатурасын депутатланы разилиги булан оьтгермек.


Бир охуп тавуш береген къайдада сессияда 2019-нчу ва 2020-нчы йылланы да гёз алгъа тутуп, 2018-нчи йылгъа Дагъыс­тан Республиканы медицина страхования фондуну бюджети де къабул этилген.


Эки керен охуп къабул этилген закон проектлер: «Дагъыстан Республиканы Конституциясына алышынывлар къошмакъ», «Кас­пийск» деген чалтлашдырылгъан социал-экономика оьсювню территориясында «Къурумланы мал-матагьына салынагъан налоглар» деген къурумланы ха­йырындан тёленеген налогланы къадарын белгилевню ДР-ни Законуну 3-нчю статьясына алышыныв этмек» ва «Дагъыстан Республиканы бюджетара аралыкъларыны ва бюджет ишлер» деген Дагъыстан Республиканы Законуна алышынывлар этмек».


Уьч керен охуп къабул этилген законопроект «Дагъыстан Республиканы белгили чалышывчуларыны, ат къазангъан адамларыны ва олай да эсделик тархланы, тарихи агьвалатланы токъташдырылыву».


Сессияда 2018-нчи йылда приватизация этилме герекли Дагъыстан Республиканы пачалыкъ мюлк мал-матагьыны план-программасына да къаралгъан. Избербаш шагьарны башчысы А.Сулейманов шагьарны социал-экономика гьалыны гьакъында доклад этген.