«Дагъыстан – наркотиклеге къаршы!»

22 октября 2013 в 11:44 1104
Прочту позже
«Дагъыстан – наркотиклеге къаршы!»
10-нчу октябрде Къызылюрт шагьар администрацияда «дёгерек стол» оьтгерилди. Шонда чакъырылгъан, наркотиклеге къаршы иш гёреген комиссияны членлери, наркотиклеге законсуз айланывуна тергев этген районара комитетни къуллукъчулары, прокуратураны вакиллери, билим берив, савлукъ сакълав ва спорт бёлюк­лени ёлбашчылары, Дагъыстанны яшёрюмлени ишлерине къарайгъан комитетни вакиллери ортакъчылыкъ этди.
Шагьар больницаны наркологу М. Кебедов билдирген кюйде, шагьарда 70 адам гьисапгъа алынгъан.
11-нчи октябрде шагьар админист­рацияны яшёрюмлени ишлерине къарайгъан бёлюкню сиптечилиги булан «Яшёрюмлер – наркотиклеге къаршы!» деген лозунглар ва плакатлар тутуп шагьарны орамларындан юрюдюлер. Шолай да, юрюшде ДГУ-ну, «Мен Президентни кёмекчисимен», «Перспектива» деген жамият къурумланы ва Дагъыстанны наркотиклени тергев управлениесини вакили Хасайбат Валиева да ортакъчылыкъ этди. Сонг администрацияны бинасында митинг оьтгерилди. Шонда Х. Валиева гиччи яшгъа да анг­лашывлу кюйде наркотиклени къоллавда болагъан заралны гьакъында айтды. Сонг ол сагьнагъа яшланы чакъырды ва бир-бирине къолларын тутдурду.
Шо бизин наркотиклеге къаршы турувубуз бизин бирлигибиз, муна шулай, бир-бирев булан байлавлукъда оьтме герек деген маънаны англата эди.

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,
Суратда: орамлардагъы юрюшню гёрюнюшю.