«Дагпродэкспо-2013»

12 октября 2013 в 08:39 1027
Прочту позже
«Дагпродэкспо-2013»
Шогъар байлавлу болуп октябр айны 8-нде «Дагестанская правда» газетни жыйынлар залында хас прес-конференция оьтгерилди.
Прес-конференцияда эсгерилген выставка центрны директору Магьаммат Сариуланов, Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министрини заместители Жамалутдин Магьамматов ва шолай да Дагъыстанны сабанчы-фермер хозяйстволарыны бирлешивюню иш юрютювчю директору Райисат Алиева ёлдашлар выставканы оьтгеривге байлавлу гёрюлеген гьазирликни барышы гьакъда толу кюйде баянлыкъ берди.
– Дагъыстанны Президенти Рамазан Абдулатиповну сиптеси булан къурулгъан ППП-ни (приоритетние президентские программы) ичинде «Дагъыстанны агропромышленный тармагъыны асувлулугъу учун» деген хас программаны талап­лары – бизин алдыбызгъа салынгъан сыйлы ва жаваплы борч, – деди Жамалутдин Уллубиевич. – Дагъыстанда «Дагпрод­экспо-2013» бу йыл он биринчи гезик оьтгериле. Демек, бизин республикабызда базарлагъа сан яны акъсамайгъан продукция чыгъарывгъа тергев гючлене.
Юрт хозяйство министрни заместителини англатывуна гёре, къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып, шулай ярмакю-выставкалардан таба юрт хозяйство малланы ва къуллукъланы малим этив пайдалы болажакъ.
Магьаммат Сариуланов билдирген кююнде, выставкада аслу гьалда 6 аслу бёлюк ишлежек. Шолайлыкъда, алывчуланы алдына Россияны гьар тюрлю регионларындан гелтирилген 100-ден де кёп предприятиелени ашамлыкъ маллары, соклар, машинлер, ишлетив промышленносту ва шолай да ресторанлар, кафелер учун тарыкълы ясандырыв къураллар сатылажакъ.
Шону булан бирче ярмакю-выставкада дагъыстанлы сабанчы-фермер хозяйстволарда болдурулагъан продукциясы да сатывгъа чыгъарылажакъ.
Выставканы программасында, гёз алгъа тутулгъан кюйде, хас маданият программасы да гёрсетилежек, «дёгерек столлар», генгешлер, конференциялар ва малим этивлер (презентация) болажакъ.

Къ. Къараев.