Бёлюк ачылгъан

Бёлюк ачылгъан
  

Декабр айны 26-сында Хасавюрт районну Къуруш юртунда от тюшювден къоруйгъан янгы бёлюк ачылгъан. Ону ачылывунда ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместителини борчларын кютеген Рамазан Жапаров, ДР-ни МЧС-ини Баш управлениесини начальниги Нариман Къазимагьамматов, Хасавюрт районну башчысы Жамболат Салавов, юрт администрацияланы башчылары ортакъчылыкъ этген.


Шо агьвалатгъа байлавлу болгъан шатлы жыйынны ачылывунда Жамболат Салавов эсгерген кюйде, от тюшювден къоруйгъан янгы бёлюк Хасавюрт районну темиркъазыкъ боюндагъы 80 минг адам яшайгъан юртланы ва къотанланы от тюшювден сакълажакъ. Бёлюк янгы, гьалиги алатлар булан таъмин этилген. Объект уллу ёлну ягъасында ерлешген.


Рамазан Жапаров айтгъан кюйде, территория негьакъ сайланмагъан. Объект уллу ёлну къырыйында ерлешген, хоншудагъы районлагъа да тезликде етишме имканлыкъ болажакъ.


Россияны МЧС-ини Дагъыстангъа къарайгъан бёлюгюню начальниги Нариман Къазимагьамматов айтгъаны йимик, янгы объектни ачылыву булан районда 25 адамгъа иш ер болгъан. 2010-нчю йылдан берли республикада къурулгъан бу от тюшювден къоруйгъан 26-нчы бёлюк.


Рамазан Жапаров, Нариман Къазимагьамматов ва Жамболат Салавов от тюшювден къоруйгъан объектни кабинетлерине гирип къарагъанлар.