Бирликни ва парахатлыкъны сакълай туруп...

28 апреля 2014 в 13:35 882
Прочту позже
Бирликни ва парахатлыкъны сакълай туруп...
Хасавюрт районну башчысы Жамболат Салавов рес­публикада биринчилерден болуп шо конференцияны оьтгерме токъташды.
– Бары да къалмагъал исламны къайдаларын толу билмейгенликден бола. Ислам динни аслу борчу – бирлик ва дослукъ. Бизге бир-бирев булан эришив тарыкъ тюгюл, бизге къурмакъ, билимибизни артдырмакъ, яхшылыкъны ва рагьмулукъну болдурмакъ учун, насигьатлар этмек учун «ябушув» тарыкъ. Тынглама, бир-биревню англама, чыдама уьйренме герекбиз, – дей М.Саадуев.
Конференция резолюция да къабул этди. Шонда Магьачкъалада оьтгерилген конференцияны натижа декларациясын къабул этегенни ва якълайгъанны, шону гьар юртгъа етишдирме, имамлар оьзлени жумагюнгю насигьатында къоллама гереклиги гьакъда айтылды.
Ерли маълумат къураллагъа буса конференцияны резолюциясына гёре берилишлер ва макъалалар онгармакъ тапшурулду.

Г. КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.
Суратда: конференциядан гёрюнюш.