Азербайжанны вакиллиги булан ёлугъув

28 апреля 2014 в 13:32 849
Прочту позже
Азербайжанны вакиллиги булан ёлугъув
Ёлугъувда Азербайжан Республиканы маданият ва туризм министри Абдульфас Мурсалоглы Къараев, Азербайжан Республиканы Милли мажлисини депутаты Рауф Алиев, У. Гьажибейлини атындагъы Бакю макъамлар академиясыны ректору Фархат Бадавбейли ва Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председатели Абдусамат Гьамитов, Дагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Рамазан Алиев де ортакъчылыкъ этген.

ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу.