Айтылгъан сёзлер, этилген ишлер...

3 марта 2014 в 11:39 986
Прочту позже
Айтылгъан сёзлер, этилген ишлер...

Оьзюне берилген соравлагъа жавап къайтарма башлагъынча, республиканы Башчысы инг алда гетген йылны ичинде этилген ишлени гьакъында хабарлады.

«Телеэфирде сизин булангъы алдагъы ёлугъувумдан сонг хыйлы агьвалатлар болду. Парламентге Чакъырыв кагъызда мен бизин халкъны девюрлени бою булан адатланып гелген маданият байлыгъын сакълама да, артдырма да герекни гьакъында айтдым. Аслу гьалда биз шону уьстюнде гетген йыл да ишледик, бу йыл да ишлеме хыялыбыз бар.

Чакъырыв кагъызда мен этилген ишлени эсгергенимден къайры да, этилме гереклилерин де айтдым.

Мени бугюн-тангала къуллугъумдан тайдыражакъ деген сёзлер де бар эди. Тек мен айтма сюемен: даимлик иш болмай. Гьакимлени бири геле, бириси гете. Россияны Президентини администрациясыны янындан этилеген ёлбашчылыкъны натижасына гёре Дагъыстан 68-нчи ерден 20-нчы ерге чыкъгъан.

Савлукъ сакълав тармакъны модернлешдиривню гьасиллерине гёре биз алтынчы ердебиз. Тек медицина къуллукъну халкъгъа тиеген пайдасын гёрмекли этмек учун, биз дагъы да кёп ишлеме тарыкъбыз. Халкъны гьакимлеге инаныву да артды. Алдагъы 70-нчи ерден 3-нчю ерге чыкъдыкъ.

Экономиканы аякъгъа тургъузув Дагъыстанда къыйынлы кюйде юрюле. Кёп тармакълар ишлемей. Болса да, биз промышленностну оьсювюн 2013-нчю йыл 137 процентге ерли гётерме болдукъ. Биринчилей, бары да муниципал къурумлар налоглар жыйыв программаланы 100 процентге толтурду. Бу йылгъа да шолай талаплар салынгъан. Гетген йыл биз 30-дан да кёп охув ожакълар къурдукъ. 440 чакъырым асфальт ёлланы ярашдырдыкъ ва янгыларын ишлетдик. Такъта шиша чыгъарагъан завод, асфальт-бетон ва тамат паста чыгъарагъан заводлар къурулду», – деп эсгерди, къаравчулар булангъы эфирдеги ёлугъувун ача туруп, Рамазан Абдулатипов.

Бизин мухбирибиз.