«Сыр чечмеге «Ёлдашыбыз» бар тура»

«Сыр чечмеге «Ёлдашыбыз» бар тура»

Декабр айны онунда «Ёлдаш» газетни прес-клубунда гелеген йылгъа язылывгъа байлавлу жыйын болду. Шонда къумукъ интеллигенцияны вакиллери: алимлер, жамият чалышывчулар, школаланы директорлары жыйылгъан эди.


 

Жыйынны баш редакторну заместители Магьаммат Гьадисов ачды ва юрюте туруп, язылывгъа байлавлу маълуматлар берди. Ол айтгъан кюйде, гёз алгъа тутулагъан кюйде, газетибизни тиражы 4 мингден кем болмагъа тюшмей.


Язылыв лап да къыйын юрюлеген ерлени айта туруп, Буйнакск шагьар ва район, Къызылюрт шагьар ва район, Избербаш, Магьачкъала эсгерилди. Язылывну яхшы юрютеген районлардан Къарабудагъгент район айрыча къолай иш юрюте. Районну башчысыны биринчи заместители Агьмат Гьажиев бу ишни оьзюню бойнуна алып, мекенли кюйде иш гёре. Хасавюрт район, Бабаюрт район, Къаягент район ва Магьачкъаладагъы оьр ва орта охув ожакълар, предприятиелер, Къумукъ театр язылывгъа жаваплы янашагъаны да разилик тувдура.


Баш редакторну заместители Абдулкъапур Салимурзаев язылывгъа оьз къошумун этегенлерден «Дагнефтепродукт» бирлешивню (К.Мурзаев), педагогика университетни ва оьзге къурумланы эсгере туруп, газетден таба гьар йыл олагъа баракалла билдирилегенни айтды. Жамият чалышывчулар Гьюсен Адилов, Салавутдин Мусалаев, Пайзулла Исаев, Вагьит Вагьитов Кахулай ва Таргъу школаланы директорлары Камалутдин Межитов, Магьаммат Ихласов, профессор Забит Акавов язылывгъа байлавлу оьзлени пикруларын айта туруп, оьзлерден болагъан кёмекни этежегин билдирди. Жамият чалышывчу Салав Алиев де оьзюню пикруларын айтды:

– Газетибизни, бизин милли къуралыбызны халкъгъа етишдирмек учун къалгъан эки жуманы ичинде не ёл табып, чалтлашдырып болар эдик деп жыйылгъанбыз. Ону халкъгъа етишдиреген къайдаларын да ойлашмагъа тюше. Газетни охувчулары, кёмекчилери гьисапда оьзюбюзден болагъан кёмекни де этмеге герекбиз. Гьали йылдан-йылгъа гьар миллетни этилме герек ишлери оьзюне туварылып тура. Биз иш этип дёрт къумукъ юртдагъы школалагъа бардыкъ. Биринде де плакатларында къумукъ язывну гёрмедик. Яш агьлюлерде ана тилинде сёйлейгенлени тапма къыйын болуп бара. Охуп болмайлар. Охуп болмагъан сонг, газетни де нечик алсын? Дагъыстанда артдагъы он йылны ичинде не тилде де ярмалатып, ярты-юрту сёйлейген янгы махлукъат, миллет тувуп геле. Эрпелиге бардыкъ. Беш чакъырымгъа созулгъан уллу юрт. Орамны орта боюнда бир языв бар. «Хлебный дом». Дагъы бир языв да ёкъ. Дагъы не ахтарма боласан?! Сыр чечмеге «Ёлдашыбыз» бар тура, язылывгъа бизден болагъан кёмекни этме герекбиз.


Жыйынны ахырында гелгенлени гьарисине оьр ва орта охув ожакълар, къурумлар, предприятиелер, къумукъ районлар, юртлардагъы школалар белгиленип, къалгъан эки жуманы ичинде язылывгъа байлавлу ишлени юрютмеге тапшурулду.