«Таргъу-Таву–19» къонакъланы жыйгъан

«Таргъу-Таву–19» къонакъланы жыйгъанБу йыл Дагъыстанда сегизинчилей оьтгерилеген «Таргъу-Таву» деген китап ярмакюге Россияны гьар тюрлю регионларындан кёп къонакълар гелген. Бу йылгъы ярмакю «Адабият терроргъа къаршы» деген форум-фестиваль ат булан юрюле. Ярмакю йыл сайын «географиясын» артдыра. Бу йыл гелгенлени эсгерсек, Аштархан, Великий Новгород, Грозный, Ижевск, Къазан, Кемерово, Нальчик, Нарьян-Мар, Москва, Мурманск, Пермь, Петрозаводск, Саранск, Саратов, Улан-Удэ, Якутск, Канада…

 

Форумну ача туруп Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов булай деди:


– Хошгелдигиз, гьюрметли къонакълар, бизин Дагъыстанда юрюлеген китапны байрамына, жанлы сёзню байрамына. Ярмакюню ортакъчылары янгы китаплары булан бизин сююндюрежекге инанаман. Сиз «дёгерек столларда», ёлугъувларда, мастер-класларда, поэзияны ахшамларында ортакъчылыкъ этип болажакъсыз. «Таргъу-Таву» ярмарка йылдан-йылгъа кёп регионланы къуршай. Бу йыл Россияны 18 регионундан гелген къонакълар булан бирче канадалы къонакъ да бар. Ярмакюню программасына гёре милли адабиятланы гюню де оьтгерилежек. Сиз кёп миллетли Дагъыстанны адабияты булан да ювукъдан таныш болма болажакъсыз. Дагъыстанда милли адабиятны оьсювюне даим тергев бериле. 2015-нчи йылда савлай уьлкебизде бир бар деп гьисапланагъан Магьачкъалада Поэзияны театры ачылгъан. Онда адабиятгъа байлавлу кёп тюрлю проектлер яшавгъа чыгъарыла. Биздеги китап ярмакюде, гьюрметли къонакълар, гьаригиз оьзюгюз ушатагъан китапланы да, янгы къурдашлар да табып, пайдалы кюйде иш гёрмекни ёрайман.


Дагъыстанны язывчуларыны союзуну правлениесини председатели, Дагъыстанны халкъ шаири ­Магьаммат Агьматов:


– Гьюрметли къонакълар, сентябр ай Дагъыстанда дослукъну, къонакълыкъны, маданиятны айы болуп геле. Айны башында биз Расул Гьамзатовну «Акъ турналарыны» гюнюн оьтгердик. Россияны кёп тюрлю регионларындан ва тыш пачалыкълардан къонакълар гелди. Бугюнгю фестиваль да Марат Гьажиевни сиптечилиги булан сегиз йыл алда башлангъан ва гьар йыл янгы-янгы регионлардан къонакълар бизге геле, дос аралыкълар беклеше. Китап гьар заманда да адамны лап яхшы ювугъу йимик къала, бир заманда да хыянатчы болмай, сав яшавунгда инамлы къурдаш болуп юрюй. Бу китап ярмакюде гьаригизни умутларыгъыз яшавгъа чыкъма насип болсун.


Китап ярмакю уьч гюн, 21-нчи сентябр болгъанча юрюлежек. Ахырынчы гюн яшлар учунгъу адабиятгъа багъышланажакъ. Адабиятгъа, поэзиягъа гьашыкълар шу гюнлени ичинде ярмакюде оьзлер ушатагъан китапланы ва оьзге тюрлю тарих, документли китапланы, пособиелени алма бола, адабиятгъа, поэзиягъа багъышлап оьтгерилеген жыйынларда ортакъчылыкъ этме болажакъ.


 

Я. Бийдуллаев.

Суратда: китап ярмакюню ачылыву.