Эки де якъгъа пайдасы тиежек

Эки де якъгъа пайдасы тиежек

      Алдындагъы гюн Магьачкъалада Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министри Абзагьир Гьюсейнов ва Ингушетияны юрт хозяйство министри Магьаммат Гагиев эки де якъ учун пайдалы сёйлешивлер оьтгергенлер. Арада болгъан лакъырны жамын чыгъара туруп, Абзагьир Гьюсейнов малчылыкъ тармакъда бирче иш гёрювге байлавлу разилешивге гелгенни малим этген.


 «Арабыздагъы бирге чалышывну ёрукълашдырывгъа байлавлу проект яратылгъан. Шогъар къыйышывлу болуп, Дагъыстан Ингушетия республикасында малчылыкъны оьсдюрювге гёре бир нече йылны ичинде жынслы маллар йиберип туражакъ. Ондан къайры да, дагъыстанлы алимлер жынслашдырыв ишни бютюн этмек муратда хас-сынав ишлени де ерине барып кюте туражакълар. Дагъы да, мундан йиберилген жынслы малланы ондагъы шартлагъа гелишдиривню масъалаларын чечив булан да машгъул болажакълар. Биринчи абат гьисапда 2020-нчы йыл ингуш (къалгъай) хоншуларыбыз бизден 5 мингге ювукъ мал алмагъа умут этелер», – деген А.Гьюсейнов.


Оьз гезигинде о гьакъда баянлыкъ бере туруп, Магьаммат Гагиев Дагъыстан оьзюню тюзелген гьайванчылыкъ, малчылыкъ тармакълары булан тезден берли де макътала гелгенни, гьава ва табиат шартларына гёре Дагъыс­тан Ингушетиягъа ошайгъанны ва къыйышагъанны, буссагьат оьзлени республикасында малланы баш санаву 140 мингге тармашагъанны айтгъан. Бу масъаланы гележекде эки де элге хайыры тиймеге болагъанын белгилей туруп, ол дагъыстанлы касбучуланы ортакъчылыгъы ва кёмеги булан жынслашдырывну бара-бара дагъы да бютюн этмеге, оьзлерде мал сиривлени санав якъдан артдырмагъа ва 2022-нчи йылгъа аралашдыргъан гьалда 20 мингге ювукъ жынслы маллар алмагъа хыялы барны малим этген.


Яхшы муратлар тутуп ишчи сапар булан гелген къонакълагъа Абзагьир Гьюсейнов баракалла билдирген. Сонг ол бавчулукъну оьсдюрювню ва шогъар байлавлу агрологистиканы ёлунда хоншулардан уьлгю уьйренмекни Дагъыстан учун маънасы ёкъ тюгюлню, Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильевни топуракъланы ва пачалыкъ табилигиндеги унитар идараланы еслигиндеги чакъы матагьланы асувлу кюйде къоллавда оьзге эллер, шону ичинде Ингушетия топлагъан сынавдан дарс алагъан кюйню этмекни пайдасы ва маънасы бар экенин айрыча тергев берип эсгерди.


Башлангъан арив ишни арты берекетли болажагъына эки де республиканы вакиллери бирни йимик мюкюрлюк этелер.


 

А. БУГЛЕНЛИ.

СУРАТДА: сёйлешивлени вакътиси.