Дагъыстанда «Акъ турналаны» гюнлери

Дагъыстанда «Акъ турналаны» гюнлериСентябр айны баш гюнлеринде Дагъыстангъа Россияны гьар тюрлю регионларындан, Азербайжандан къонакълар гелме башлады. Айны сегизинден башлап республикабызда ЮНЕСКО-ну якълаву булан «Акъ турналаны гюнлери» деген халкъара адабият фестиваль оьтгериле. Шо гюн Магьачкъалада Р.Гьамзатовну эсделигини алдында митинг оьтгерилген. Жыйылгъанлар эсделикни алдына гюл байламлар салгъан. Расул Гьамзатовну къабуруна гюллер салмагъа ДР-ни Гьукуматыны Председатели А.Здунов, рес­публиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы В.Иванов, олар булан бирче Гьукуматны Председателини биринчи заместители А. Карибов, Халкъ Жыйынны Председателини заместители Е. Ельникова да баргъан.


Ондан сонг Магьачкъалада Ленинчи комсомолну атындагъы паркда ерлешген эсделикни алдында митинг болгъан. Гелген къонакълар Расул Гьамзатов яшагъан уьйге баргъан. «Россия–мени тарихим» деген музейде шаирни шиърулары охулгъан. Поэзияны театрында Расул Гьамзатовгъа багъышланып, Россияны поэзиясыны ахшамы оьтгерилген.
Къонакълай гелген язывчуланы бир бёлюгю бырынгъы Дербентде болгъан. Расул Гьамзатовну атын юрютеген 20 номерли школаны коллективи ва охувчуланы «Гюнеш» деген ансамбли оланы ашы-суву булан, бийивлери булан къаршылагъан. Къонакълар «Акъ турналаны» эсделигине гюл байламлар салгъан, школада шаирге багъышлангъан музейде болгъан. Охувчулар орусча ва ингилис тилде шаирни шиъруларын охугъан. Къонакълар Р.Гьамзатовну ярыкъ эсделигин эсде сакъламакъ учун бу школада юрюлеген гьаракатгъа рази къалгъан ва охувчулагъа, педагогика коллективге баракалла билдирген.


Шагьарны центральный китапханасы 33-нчю керен юрюлеген бу адабият фестивальгъа ва Р.Гьамзатов тувгъанлы 96 йыл битегенликге байлавлу болуп сурат выставка, адабият очар оьтгерген. Шагьарлылар шаирни тезги йылларда чыкъгъан китапларына къарама ва таныш болма болгъан.


Р. Гьамзатовну тувгъан гюнюне ва «Акъ турналаны» гюнлерине багъышлап Магьачкъаладан тербенген автомашинлени колоннасы Хунзах районгъа етишген. Шаирни эсделигине гюл байламлар салгъан сонг, Гьамзат Цадасаны уьюнде-музейинде болгъан, «Акъ турналаны» мемориал комплексине баргъан, Гунибде болгъан. Шаирни эсделигин даимлешдирмек учун автомашинлер булангъы булай юрюш он биринчи гезик оьтгериле.


«Турналар – Россияны кёгюнде» деген патриот йырланы фестивалында респуб­ликаны оьзге районлары булан бирче Хасавюрт, Буйнакск, Къарабудагъгент, Къаягент районланы маданият коллективлери, Магьачкъаланы, Къызларны, Избербашны, Къызылюртну охув ожакъларыны охувчулары да ортакъчылыкъ этген. ДГУ-ну студентлери онгаргъан программада гиччипавлар турналагъа парх береген гийимлени гийип, Ленинчи комсомолну атындагъы паркда оьтгерилген митингде ортакъчылыкъ этгенлер.


Дагъыстанда оьтгерилген «Акъ турналаны» гюнлери аты айтылгъан шаир Р.Гьамзатовну эсделигин даимлешдире туруп, Россияны гьар тюрлю регионларындан, тыш пачалыкълардан гелген къонакъланы, республикабызны ватандашларыны арасында бирликни ва дос­лукъну тувдура. 

Я. Бийдуллаев.

Суратларда: Р. Гьамзатовну Таргъу тавдагъы къабуруна гюл байламлар салына; Россияны ва Дагъыстанны язывчулары Дербентде; гиччипавлар – «турналар».