Яшлыкъны сигьрулу дюньясындагъы шаир

Яшлыкъны сигьрулу дюньясындагъы шаир        Бираз алларда Буйнакск шагьарда элни тарихин ахтарыв Музейини гёзел бинасында яшлар ва уллулар учун чебер асарлар язагъан пагьмулу шаир Вагьит АТАЕВНИ яратывчулукъ ахшамы оьтгерилди.


Гиччипавлар учун олар тынч анг­лайгъан, маънасына тюшюнеген, енгил у­ьйренеген чебер асар яратмакъ янгыз терен пагьмусу бар усталагъа хас аламатдыр. Вагьит Атаев оьзюн буссагьатда да яшланы ярыкъ дюньясында йимик сеземи экен деп эсинге геле ол язгъан назмуланы охуйгъанда. Гьали назмучулукъну токъташгъан устасы, тамазасы Вагьит Атаевге 85 йыл бола.


Шогъар байлавлу гезикли шатлы байрамы булан гьакъ юрекден къутлай туруп, ёлугъувда Буйнакск шагьарны башчысы Исламутдин Нургъудаев:


– Сиз гиччипавлар учун 18 шиъру китап язып басмадан чыгъаргъанны эсгерип къойсакъ да кёп зат оьзлюгюнден англашылып къала. Сиз П. Ершовну атындагъы Бютюнроссия конкурсну лауреаты болгъансыз, А.С. Грибоедовну атындагъы медаль булан савгъатлангъансыз. «Дагъыстанны ат къазангъан муаллими», «Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу» деген гьюрметли атлар да сизге нечакъы бола буса да гьалал. Сиз бизин Буйнакск шагьарны алтын фондунда гёрмекли ер тутасыз. Сизге савлукъ, узакъ оьмюр ва яратывчулукъда уьстюнлюклер ёрайбыз, – деди ол.


Гертиден де, шаир В. Атаевни шиъру китаплары янгыз ону ана тилинде тюгюл, орус, тюрк ва болгъар тиллеге де гёчюрюлюп чыкъгъан. Ону сайламлы шиърулары яшлар учунгъу шиъруланы антологиясына ва энциклопедиялагъа гирген. Шаирни шиъруларына гёре композиторлар макъамлагъа салып йырланагъан 80-ден къолай йырлар да бар.


Шатлы байрамда пагьмулу композитор ва музыкант Бамматхан Адильханов, белгили алим, филология илмуланы доктору, профессор, Дагъыстан пачалыкъ университетни кафедрасыны заведующийи Нурмагьаммат Гьажиагьматов, Буйнакск шагьарны маданият бёлюгюню заведующийи Умлайла Залибекова, шагьар жыйынны депутаты Эльдар Мусаев, ветеранланы советини председатели Магьаммат Ибрагьимов, шаирлер ва язывчулар чыгъып сёйледилер, юбилярны атына алгъыш сёзлер айтдылар.


Капиркъумукъда М. Алхлаевни атындагъы школаны къуллукъчусу, композитор Эдильхан Казимов Бамматхан Адильхановну макъамына гёре шаир Вагьит Атаевни «Яв, янгур, яв!» деген йырын бек арив йырладылар. Буйнакскидеги инчесаният школаны дарс беривчюсю Гьайбат Къурбанова шаирге оьзюню «Юлдузлар» деген йырын багъышлады, пагьмулу йырав Мурза Алескендеров, «Давну сакъаты» деген йырны айтып тынглавчуланы къурчун къандырды.


Шагьар китапхананы ёлбашчысы, Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу Нурьян Темирбекова юбилярны атына арив сёзлер айтды. Шаир Магьаммат Абдулазизов, Дагъыстанны язывчуларыны союзуну атындан, узакъ йыллар къайратлы чалышгъаны учун юбиляргъа Гьюрметлев грамота тапшурду.


Байрамны ахырында шаир В. Атаев, гьаманда йимик, тынглавчулагъа оьзюню янгы шиъруларын къумукъ ва орус тиллерде охуду ва оьзюню гьюрметине булай байрамны гьазирлегенлеге теренден разилик билдирди.


 

Гюльзар КАЗИМОВА.

СУРАТДА: шатлы жыйындан гёрюнюш.