22 август – Россия Федерацияны Пачалыкъ байрагъыны гюню

22 август – Россия Федерацияны Пачалыкъ байрагъыны гюнюРоссияны Пачалыкъ байрагъыны гюню булан къутлав


Россияны байрагъы–уьлкебизни аслу белгилеринден бириси. Гючлю ва бирикген пачалыкъны, ону къоччакъ ва бирликдеги халкъларын, кёп наслуланы оьрлюклерин аян эте.


Бизин уьлкебиз савлай дюньяда оьзюню барлыгъын беклешдире, халкъланы милли талапларын якълай ва тюзлюкню, рагьмулукъну болдурувда ортакъчылыкъ этип геле.


Бу байрам Россия пачалыгъыны айрыча тарихи ролюн белгилей, Ватаныбыз учун гьарибизде оьктемликни тувдура. Гьар ватандаш уллу уьлкени бир гесеги йимик, олар гёрсетеген къоччакълыкъ ва уьстюнлюклер де гьарибизни ва уьлкебизни байлыгъы болуп токътай. Барыгъызны да эсигизде, 20 йыл алда дагъыстанлылар Ватаныбызны террористлерден якъламакъ учун, Россияны бирлигин сакъламакъ учун къолуна савут алып олагъа къаршы чыкъды.


Бугюн уьч ренкли байракъ уьлкебизни оьсдюрмек учунгъу гьаракатда миллионлар булангъы россиялыланы бирикдирген. Дагъыстанны оьсдюрмек ва гьар ватандашны яшавун яхшылашдырмакъ учун бизин толу имканлыкъларыбыз бар.


Бу байрам гюнде гьар ватандашгъа савлукъ, Дагъыстанны ва Россияны оьсювю учунгъу гьаракатларда уьстюнлюклер ёрайман!


 

Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир ВАСИЛЬЕВ