Яш наслу – бизин гележегибиз

Яш наслу – бизин гележегибиз          Арбагюн, июн айны 10-нда, Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир Васильев охувчу яшланы Бютюнроссия олимпиадасыны, олай да «Алгъа абат алыв» («Шаг в будущее») деген яш ахтарывчуларыны Бютюнроссия форумуну ахырынчы тиретлерини алдынлылары булан ёлукъду. Оьтгерилген шо ёлу­гъувда Бютюнроссия конкурсну финал тиретини ортакъчысы, «Мен касбучуман» деген студентлени арасында юрюлген олимпиаданы алдынлылары да ортакъчылыкъ этди.


Дослукъну уьюнде юрюлген шо ёлу­гъувда ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов, Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини заместители – ДР-ни билим берив ва илму министри Уммупазил Омарова, оьр охув ожакъланы ректорлары да ортакъчылыгъын болдурду.


Ёлугъувну барышында бир башлап вице-премьер Уммупазил Омарова жы­йылгъанланы алдына чыгъып сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде гьакъылы ва пагьмусу булан макътавгъа лайыкълы болгъанланы атларын эсгере туруп, оланы гьаракаты янгыз оьзлеге бакъгъан якъда тюгюл, бизин республиканы, уьлкени гележегин гьисапгъа алып, абурну, оьктемликни гьислерин тувдурагъаны гьакъында айтды. Бизин республикадан Бютюнроссия олимпиадаларда ортакъчылыкъ этип, алдынлы ерлеге ес болагъанланы санаву гьар йыл сайын артып турагъаны гьакъда эсгере туруп, шо Дагъыстанны билим берив тармагъыны гележегин белгилейген агьамиятлы агьвалат болуп токътайгъанын ташдырды.


– Оьтген 6 йылны ичинде бизде Бютюнроссия олимпиадаларда алдынлы болгъан экев тюгюл ёкъ эди. Артдагъы эки йылны ичинде буса Бютюнроссия олимпиадаларда алтав алдынлы ерлеге ес болгъан, – деди ол.


Шону булан бирге ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители эсгергени йимик, бу йыл охувчу яшланы Бютюнроссия олимпиадасыны ахырынчы тиретинде бизин республикадан 28 адам ортакъчылыкъ этген. Оланы арасындан 14-вю биринчи болуп алданокъ таман чакъы баллар алып оьтген. Шо буса алгъа барывну белгиси болуп токътай.


Шондан къайры да, Уммупазил Омарованы сёзлерине гёре, «Алгъа абат алыв» деген яш ахтарывчуланы Бютюнроссия форумуну ахырынчы тиретинде ортакъчылыкъ этген дагъыстанлыланы арасындан 4-вю биринчи ерге ес болгъан. Олардан 8-и буса алдынлы ерлени къазангъан.


«Россия – имканлыкъланы уьлкеси» деген проектни гьакъында айта туруп, вице-премьер оьтген йылда шону барышында 2 мингге ювукъ дагъыстанлы охувчу яш ортакъчылыкъ этгенин, бу йыл буса оланы санаву 11 мингге етишгенни билдирди. Гетген йыл шо конкурсда экев тюгюл утмагъан буса, бу йыл алдынлыланы санаву шайлы артып, 15-ге етишген.


«Конкурсларда ва олимпиадаларда алдынлы ерлеге лайыкълы болуп гелегенлени уьстюнлюклери бизин сююндюре. Олар баргъан сайын кёп болмагъа тюшегенин де англайбыз. Гьакъыкъатда шолай болсун учун министерлик гележекде де бары да имканлыкълардан пайдаланажакъ»,– деди дагъы да У. Омарова.


Орта ва касбу билим берив тармакълар бир-бирине таъсир этип гелегени гьакъда эсгерип, ол бары да якъдан алгъанда, бирикген пачалыкъ экзаменни гьасиллери яхшылаша барагъаны гьис этилегени гьакъда да айтды. Мисал учун айтгъанда, математикадан охувчу яшланы гьасиллери орта гьисапда алгъанда 10 балгъа артгъан. Шону булан бирге 100 балгъа язылгъан ишлени санаву да артгъан. 2018-нчи йылда шоланы санаву 19 болгъан буса, бу йыл – 23.


ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители – ДР-ни билим берив ва илму минист­ри Уммупазил Омарованы сёйлевюне тынглагъан сонг Владимир Васильев бугюнлеге ерли юрютюп турагъан гьаракаты саялы огъар оьзюню разилигин билдирди. Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильев де бютюн Россияны оьлчевюнде юрюлген конкурсланы, олимпиадаланы, форумланы, оьзге тюрлю къаравланы алдынлыларын къутлап сёйледи. Ол эсгергени йимик, дагъыстанлылар Бютюнроссия олимпиадаларда ва оьзге тюрлю къаравларда гьар заманда да тийишли даражада ортакъчылыкъ этип гелмеген. Мисал учун, 2015-2016-нчы йылларда дагъыстанлы охувчу яшлар Бютюнроссия оьлчевдеги къаравланы бирисинде де ортакъчылыкъ этмеген.


Шондан сонг ол жыйылгъанланы «Мени Дагъыстаным» деген къаравда ортакъчылыкъ этмеге чакъырды. Оьтгерилген ёлугъувну ахырында охувчу яшлагъа Дагъыстанны Башчысыны «Разилик» кагъызлары тапшурулду.