Янгы охув йылны алдында

Янгы охув йылны алдындаКъызылюрт шагьар администрациясыны янында шагьар округну башчысы Малик Патаховну елбашчылыгъы булан янгы охув йылгъа байлавлу генгеш оьтгерилди. Шо генгешде шагьар округну башчысыны заместители, администрацияда финанс управлениесини ёлбашчысы Алмаз Беков, билим берив управлениесини началниги Абдулкъадыр Магьамматов, сонг да орта школаланы директорлары, олай да яшлар бавларыны ёлбашчылары ва билим берив управлениесини къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди.


Генгешни барышында шагьар округну башчысы Малик Патахов янгы охувну йылны алдында от тюшювден къоруп сакълавгъа байлавлу чараланы бир ёрукъгъа салмагъа, сонг да юрюлеген ишлени чалт ва сан яны булан кютювге генгешни ортакъчыларыны тергевюн бакъдырды. Сонг да, ол «150 школа» деген проектде ортакъчылыкъ этмеге тувулунгъан имканлыкъдан пайдаланып, билим берив къурумланы ёлбашчыларын гёрсетилген харж маяланы ярашдырыв ишлерде толу кюйде къоллама чакъырды.


Оьзюню сёйлевюнде билим берив управлениесини ёлбашчысы Абдулкъадыр Магьамматов янгы охув йылгъа гьазирликни гьакъында эсгере туруп, Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны председателини заместители – билим берив ва илму министри Уммупазил Омарова муниципал къурулувуну ва билим беривню шагьарлардагъы ва районлардагъы бёлюклерини ёлбашчылары булан бираз алдын оьтгерген видеоконференцияда билим беривню къуллукъчуларыны алдына салынгъан масъалаланы яшавгъа чыгъарывда жаваплы кюйде янашмакъны гьакъында айтды.


Шагьар округну башчысы Малик Патахов ва билим берив управлениесини ёлбашчысы Абдулкъадыр Магьамматов генгешни ортакъчыларыны соравларына жаваплар берди.


 

 

Алибек САЛАВАТОВ.

СУРАТДА: генгешден гёрюнюш.

Автор чыгъаргъан сурат.