Янгы охув йылгъа гьазир

Янгы охув йылгъа гьазир2019–2020-нчы охув йылгъа республиканы оьзге районларында, шагьарларында йимик, Къаягент районну юртларындагъы школаларда да тындырыкълы гьазирлик гёрюле. Районну ёлбашчылары кёбюсю юрт школаларда болгъан ва оланы бугюнгю гьазирлигин тергеген.


Школаларда ремонт ишлени юрюшюню гьалын билмек муратда оьтген талатгюн Къаранайавулдагъы орта школада мен де болдум. Школаны директору Камал Камалов, муаллими Агьмат Абдуллаев, ишчилер Эмин Агьматов ва Магьаммат Жалилов Камалны ата юрту Алхожагентден кёмекге гелген юртлу агъач уста булан эшиклени алышдыра туруп табылдылар.


Мундагъы школа уллу охув ожакъ тюгюл – 190 охувчу яш билим ала. Олагъа 23 муалим дарс бере. Школаны бинасы да онча уллу тюгюл.


– Директор къуллукъда чалышагъаным – ­уьчюнчю йыл, – деп башлады бизин булангъы лакъырын Камал Камалов. Школаны аслу бинасыны къалкъысына тындырыкълы ярашдырыв ишлер этилмесе болмажагъын ишге тюшген гюнден англадым. Тек акъча маялар ёкълугъуна гёре, яхшы хыялларыбызны бираз артгъа салмагъа тюшдю. Амма иннемей турмадыкъ. Гьаракат этип айландыкъ. Гьасиллени сиз оьзюгюз гёресиз. Бу йыл районну бюджетинден уьстде эсгерилген ишлени оьтгермеге школагъа 550 минг манат акъча маялар гёрсетилди. Июль айда хас бёлюк ярашдырыв ишлени башлады ва айны ахырына тамамлады. Къурувчуланы ишине разибиз, – деп сёзюн бёлдю.


Гертиден де ишлени сан янына сёз ёкъ. Школаны къалкъысы толу ярашдырыгъан, тазалангъан ва агъачы-такътасына ерли алышынгъан, темир тутулгъан.


Школадагъы ярашдырыв ишлер муну булан битмеген. Аслу бинаны тыш ягъын, охув классланы, кабинетлени, сонг да китапхана, ашхана ерлешген бир къабат бинаны ярашдырмакъ учун школагъа бу йыл дагъы да 90 минг манат акъча гёрсетилген болгъан. Шо маяланы да Къаранайавул орта школаны сыкълашгъан татывлу коллективи оьз гючю булан къолламагъа бажаргъан.


Этилген ишлеге тамаша болагъанымны билген бу школада физкультурадан дарс береген муаллим Агьмат Абдуллаев, ягъагъа чакъырып оьзюню ва ишчилер Эмин Агьматовну ва Магьаммат Жалиловну гьаракаты булан складны бинасын да генглешдиргенин гёрсетди.


Бу йыл районну оьзге школаларында йимик мунда да кёбюсю ярашдырыв ишлер муалимлени, оьзге къуллукъчуланы гючю булан белгиленген болжалларда сан янлы оьтгерилген. Школаны янгы охув йылгъа гьзирлевде школада чалышагъан гьар адамны аслам пайы бар.


– Айырып биревню де атын айтмагъа болмайман, – дей директор.


Янгы охув йылны боюнда муалимлер, охувчу яшлар кёп пайдалы ишлер этсин учун, яхшы билимлеге ес болсун учун, бары да шартлар яратылгъан. Къысгъача айтгъанда, билим берив ожакъ янгы охув йылгъа толу гьазир.


Шо гьакъда яза туруп, ерли школа, загьмат коллектив гьакъда да бир-эки сёз айтмагъа сюемен.


Камал Магьамматовични ёлбашчылыгъы булан къаранайавуллу муалимлер яшлагъа билим беривде, оланы тарбиялавда артдагъы эки йылны ичинде етишген уьстюнлюклер янгыз районда тюгюл, савлай республикада да белгили. Буланы охувчу яшлагъа билим беривде, охутувда ва тарбиялавда етишген уьстюнлюклери эки йылны ичинде 4 керен къыйматлангъан.


Бири-бирин англап, кёмек къол да узатып чалышагъан къаранайавуллу муаллимлени татывлу ва сыкълашгъан коллективи гележекде дагъы да уллу уьстюнлюклеге етишежегине шекленмейбиз, шо ишде барысына да савлукъ, уьстюнлюклер ёрайбыз.