Янгы охув йыл сыралы болсун!

Янгы охув йыл сыралы болсун! Язны ниъматлары, яйны яллавлары булан бирче охувчуланы ял алагъан гюнлери де тамамланды деме ярай. Янгы охув йылны охувчулар да, муаллимлер де янгы гюч булан иштагьлы кюйде башлама, охувгъа, ишге гиришмеге герек.


Сентярь айны башында гьар йыл Россияда охувчуланы охув ожакъларда къаравуллай. Охувчулар учун янгыз охув йылны башы болуп къалмайлы, биринчи класны охувчулары учун биринчи зенгни байрамы ва Бютюн Россия учун пачалыкъ байрам гьисапда «Билимлени гюню» белгилене. Бу байрамгъа пачалыкъ даража да негьакъ берилмеген. Охутув, билим алыв инсанны яшавунда инг де агьамиятлы экенни барыбыз да билебиз.


2019–2020-нчы охув йылны алдында Дагъыстан Республиканы районларында ва шагьарларында кёп школалар ярашдырылды. Яшлар учун онгайлыкълар яратылды. Оьтген йылда Республиканы Башчысыны сиптеси булан 100 школада ярашдырыв ва янгыртыв ишлер этилген эди буса янгы охув йылгъа шолай ишлер ерли бюджетни ва гёнгюллю адамланы кёмеклиги булан 150 школада оьтгериле.


Бу йыл буса янгы охув йыл сентябрь айны 2-синде итнигюн башланажакъ. Охув йылны башында адатлы гьалда охувчулар учун клас ёлбашчылары айрыча агьамиятлы тарбиялав дарс оьтгере. Янгы охув йылны биринчи гюню Россияда бары да билим берив ожакъларында «Эсделикни дарсы» булан башланажакъ. «Эсделикни дарсы» Уллу Ватан давда уьстюн гелгенликни 75 йыллыгъына багъышланажак. Бизин республикада охувчулагъа Уллу Ватан давну йылларында дагъыстанлылар этген къошумуну, давну отакъчыларыны игитлик­лерини гьакъында айтылажакъ.


Янгы охув йылны башланыву, «Билимлени гюню» булан «Ёлдаш» газетни редакциясыны атындан бары да охувчуланы ва муаллимлени къутлайбыз. Охувчу яшлагъа охувунда уьстюнлюклер, яхшы ва оьр къыйматлар, муаллимлеге тынглавлу ва англавлу охувчулар булан бирге, сабурлукъ ёрайбыз.


Янгы охув йыл сизин учун билимлени дюньясындан таба уллу уьстюнлюклеге элтеген шагьра ёл болсун.