Террорчулукъгъа къаршылыкъ!

6 сентября 2019 в 16:46 287
Террорчулукъгъа къаршылыкъ!Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир Васильев республиканы ватандашларына Террорчулукъгъа къаршылыкъ юрютювню бирлигини гюнюнде чакъырыв этген. Чакъырывда булай деп айтыла:


«Бугюн Россияда Террорчулукъгъа къаршылыкъ юрютювню бирлигини гюню оьтгериле. Он беш йыл алъякъда Беслан шагьарда болгъан къагьрулу агьвалатлар дюньяны титиретди. Россияда яшайгъанланы да юрек­лерине террорчулукъну онгсуз бетин унутма болмасдай ойлар салды.


Бугюн биз Къызларда, Буйнакскиде ва оьзге шагьарларда болгъан террор ишлени къурбанларын эсге алабыз. Асгер къуллукъчулагъа, ихтиярлар якълав къурумланы вакиллерине шо агьвалатланы вакътисинде жанларын аямай ябушгъан уланланы атларын уллу гьюрмет булан эсгеребиз. Дин, жамият, пачалыкъ чалышывчуланы жинаятчы идеология юрютегенлеге къаршылыкъ этип гёрсетген къоччакълыгъына да мюкюр болабыз. Оланы арасында Сайитмугьаммат-гьажи Абубакаров ва чиркейли шайых Сайит-апенди де, министрлер Магьамматсалигь Гусаев ва Адилгерей Магьамматтагьиров, Загьир Арухов ва Гьарун Къурбанов, «Дагъыстан» ГТРК-ны директору Гьажи Абашилов да бар.


Бирликни гюню пачалыкъны да, жамиятны да террорчулукъгъа къаршы турувда бирикме тюшегенин исбатлай. Россияны оьзге регионларындан эсе, Дагъыстанда шо жинаятчылыкъгъа къаршы ябушувда халкъ да, гьакимлер де бирче ишлеме герегин англай.


1999-нчу йылда халкъара бандит уьюрлер Дагъыстангъа гиргенде, дагъыс­танлылар федерал гючлери булан бирче олагъа къаршылыкъ гёрсетди, Ватанын якълады, бизин элни янгыдан къурулуву шондан башлана.


Ихтиярлар якълав къурумланы, гьакимият къурумланы, жамиятны гьаракаты ва Россия Федерацияны Президенти В.В.Путинни ёлбашчылыгъы булан бугюн террорчулукъгъа къаршы ябушувну умпагьатлы гьаракаты къурулгъан. Ругь байлыкълар артдырыла. Къоркъунчлукъну аз эте туруп, биз социал-экономика оьсювню янгы канзиге гётермеге бажардыкъ. Шо буса бизин ортакъ уьюбюз Россияны гележеги учун пайдалы.


Биз халкъны аманлыгъы учун жанларын къурбан этгенлени эсделиклерин унутмай, оланы къоччакълыгъы булан янгы наслуну тарбиялама гьаракат юрютежекбиз. Дагъыс­тан Россияны алгъа барагъан ва яшама къоркъунчлукъ ёкъ региону болсун учун, биз къолубуздан гелеген бары да ишни кютежекбиз».