Террорчуланы чапгъынын эсге ала туруп...



Тюнегюн генерал-майор, такъсырны яшавгъа чыгъарыв къуллугъуну Дагъыстан управлениесини начальниги Муслим Даххаев журналистлер булан ёлукъду.

 


М. Даххаев 1962-нчи йылда ДР-ни Новолак районуну Новокули юртунда тувгъан. 1995-нчи йыл Россияны МВД-сини юристлер гьазирлейген институтун битдирген. Дагъыстан Республиканы ат къазангъан юристи. Ол Къоччакълыкъны ордени булан савгъатлангъан.


Муслим Даххаев журналистлер булангъы ёлу­гъувда 1999-нчу йылны сентябр айыны башында, 20 йыл алъякъда, халкъара террорчулар Хаттаб ва Басаевни ёлбашчылыгъыны тюбюнде халкъара боевиклер Дагъыстангъа чапгъын этген гюнлени гьакъында оьзюню эсге алывларын хабарлады.


Шо йылларда Муслим Даххаев Новолак районну ич ишлер бёлюгюню начальниги болгъан ва дазуда ерлешген районну агьамиятлы объектлерин къоруп сакълавну гьайын этген. Россияны асгерлери етишгинче ерли милицияны къуллукъчулары бандитлеге къаршы республикагъа гирме къоймай ябушуп тургъан. Натижада Новолакское деген юрт террорчулар учун енгме болмайгъан беклик къала йимик тургъан, демек, олагъа Дагъыстангъа дагъы бериге гелмеге имканлыкъ берилмеген. Бир сутканы узагъында М. Даххаевни ёлбашчылыгъы булан Басаевни уьюрлерини къамавунда ва федерал гючлер булан байлавлугъу да ёкъ кюйде гьаракатчы кюйде ябушгъанлар. Юртну къоруп сакълайгъан ерли халкъны ва милицияны вакиллерини санаву Басаевни тиши тырнагъына ерли савутлангъан уьюрлеринден 30 керен кем болгъан. Шогъар да къарамайлы, М. Даххаевни ёлбашчылыгъы булан юрюлген ябушувларда 70 экстремистни ёкъ этмеге бажаргъан.


Басаев ич ишлер бёлюкню начальнигине бир керен тюгюл, бир нече керен: «Ерли халкъгъа чыкъмагъа ёл бер, юртдан чыкъсын, бизге орус асгерлер тарыкъ», – деп тилеген. Майор Даххаев рази болмагъан. «Оьле бусакъ, бирче оьлербиз», – деп къатты кюйде жавап берген. Бир гече бир гюнню ичинде Новолакское юртлулар ва ич ишлер бёлюгюню къуллукъчулары боевик­лени 10-ндан артыкъ чапгъынына къаршы турмагъа бажаргъан.


М.Даххаев оьзюню сёйлевюнде дагъыстанлылар террорчулагъа бир уллу гюч болуп къаршы тургъанын эсгерди ва баракалла билдирди.