Къоркъмаскъалада янгы школа ачылды

Къоркъмаскъалада янгы школа ачылдыСентябр айны 2-синде Хумторкъали районну Къоркъмаскъала юртунда, М-З. Баймурзаевни аты да берилип, янгы орта школа шатлы чараларда ачылды. Янгы школада 504 охувчу яшгъа ерлер бар.


Шо гюн, янгы охув йылны биринчи гюнюнде янгы школаны абзарына муаллимлер, охувчулар ва оланы ата-аналары жыйылгъан эди.


Оланы янгы охув йыл булан къутламагъа Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов, депутатлар Биярслан Изиев, Амирхан Амирханов, Айнутдин Зиявутдинов да гелген эди. Шатлы жыйында Хумторкъали районну башчысы Салим Токъаев, Къоркъмаскъала юртну башчысы Абжапар Хангишиев, школаны директору Аминат Камалутдинова ва башгъалар да ортакъчылыкъ этди.


Шатлы жыйынны «Сарихум» деген яшланы бийив ансамбли ачды. Хумторкъали районну башчысы Салим Токъаев къоркъмаскъалалыланы атындан республиканы ёлбашчыларына, школаны къурувда ортакъчылыкъ этгенлеге баракалла билдирди ва Хизри Шихсайитовгъа сёз берди:


–Бугюн Дагъыстанда янгы школалар ва яшлар бавлары ачыла. Гетген йыл биз 100 школаны ­онгарма гёз алгъа тутгъан эдик, гьакъыкъатда буса 117 школада ярашдырыв ишлер этилди. Бу йыл 150 школада шолай ишлени этмеге бойнубузгъа алгъан эдик. 217 школаны онгармагъа бажардыкъ. Бу ишлер гьали энниден сонг да узатылажакъ.


Х. Шихсайитов школаны яхшы муаллимлерин де эсгерди. Охувчулагъа охувда уьстюнлюклер ёрады ва школагъа интерактив доска савгъат этди.


 

Бизин мухбирибиз.