Газ, нап ва ягъарлыкъ промышленностну къуллукъчуларыны касбу байрамы Къоллавчуланы разилигин къазанагъанлар

Газ, нап ва ягъарлыкъ промышленностну къуллукъчуларыны касбу байрамы Къоллавчуланы разилигин къазанагъанларБизин яшавбузда ва шолай да экономиканы гьар тюрлю тармакъларында газчылар, напчылар ва ягъарлыкъ-исив береген тармакъланы къуллукъчулары къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып чалышагъаны тергевню тартмай болмай. Гертиден де, оларсыз гьалиги заманда экономиканы бир тармагъы да амалгъа гелмей, яшавлукъ-коммунал къуллукъланы кютювню агьамиятлы масъалалары къыйынлаша.


Эсгерилген тармакъда чалышагъан тайпалар-предприятиелер, коллективлер, жамиятлар бугюнлерде де уьлкебизни ва шолай да халкъны пайдаларын якълав учун юрюлеген гьаракатда борчларына бажарывлу кюйде янаша десек, гьакъыкъатгъа къыйышмай къалмас. Адатлангъан кююнде, къоллавчуланы къуллукъларын тийишли даражада сан яны булан кютмеге белсенген газчылар, напчылар ва оьзгелери оьзлени касбу байрамыны алдында этилинген ишлери ва шолай да алда токъта­гъан борчларын гёз алдан гечире туруп, гьисап берегени де мердеш болуп къалгъан.


Эсгерилген тармакъланы къуллукъчуларыны касбу байрамы 1980-нчи йылдан гьалиге ерли оьтгериле. Бу гезик шо байрам алданокъ токъташдырылгъан кююнде сентябр айны биринчи къаттыгюнге рас гелди.


Озокъда, иш уьстюнде къайратлы загьматны уьлгюлерин гёрсетеген бары да къуллукъчулагъа байрам чараларда туврадан-тувра ортакъчылыкъ этмеге имканлыкъ болмайгъаны англашыла. Олар гьар тюрлю къуллукъларда, тармакъларда дегенлей, гечеси-гюню булан оьз борчларын кютмесе бажарылмай. Бирлери ерли талапланы гьисапгъа алып чалыша, оьзгелери тышдагъы талапланы йырмай, жаваплы борчларын яшавгъа чыгъармагъа къаст эте.


Шону гьисапгъа алып, уьлкебизни ва шолай да бизин республикабызны, эсгерилген тармакъланы башчылары – уьлкебизни бары да къоллавчулары бизге исив берегенлени – онгайлы къуллукълар яратагъанланы гьакъ юрекден касбу байрамы булан къутлай ва гележекде де жаваплы борчларын яшавгъа чыгъарывда, рагьмулу ва сыйлы ишлеринде уьстюнлюклер, савлукъ булан аманлыкъ ёрай.