Тарбиялавну къолуна алгъан Динара

Главная страница » Тарбиялавну къолуна алгъан Динара
Шо ярышда ортакъчылыкъ этип, Буйнакск районну Атланавул юртунда ерлешген Йырчы Къазакъны атындагъы гимназияда ишлейген Динара Магьамматовна Сайпуллаева биринчи ерге чыкъды. Савлай районну атындан шо ярышда огъар ортакъчылыкъ этмеге насип болду.

Клас ёлбашчыны усталыгъы «Пусть говорят» деген программа юрюлеген кюйде гёрсетилди. Шо программаны бу муаллимни алдында охуп гетген, гьали буса юрт хозяйство аграр университетни экинчи курсуну студенти Наби Гиччимагьамматов бек арив юрютмеге бажарды. Бу берилишде Динараны клас ёлбашчысы болгъан, гьали буса касбу насигьатчысы Хадижат Жамалутдиновна Мамаева, иш ёлдашы ва чебер сёзню устасы Саният Агьматовна Атаева, охувчулары Гьалимат Алиева, Шуанат Аселдерова ва 6-нчы «б» класы къонакълар гьисапда ортакъчылыкъ этдилер. Къужурлу тизилген берилишни вакътисинде охувчулар Гь. Алиева ва Ш. Аселдерова клас ёлбашчыгъа багъышлангъан йыр йырладылар. Алтынчы класны охувчулары буса чечеклеге багъышлангъан вальсны бийип алдылар.

Москва шагьардагъы пачалыкъ университетде 2-нчи курсунда охуйгъан Динара Магьамматова охутгъан Аскерхан Амирхановну видеогъа чыгъарып йиберген салам кагъызы ярышны ортакъчыларына къаравулланмагъан шатлы мюгьлет болду.

Бир башлап гимназияны экинчи класгъа барагъан гиччипавлары гёрсетген сагьна гёрюнюш залгъа жыйылгъан бары да адамланы тергевюн тартды. Бу агьвалатгъа теренден гьазирленмеге тарыкъ болгъаны да белгили. Сагьнаны толтуруп къойгъан «Юрегимни ялынын савгъат этемен» деген арив накъышланып онгарылгъан декорациялар ярышны ортакъчыларына, къыймат береген жюрини бек кепине гелди. Ондан къайры да, ярышны оьзге ортакъчылары да бу программаны чыдамсыз къаравуллайгъаны гьис этиле эди.

Ярышда дагъы да къужурлу агьвалатлар болду. Айтагъаным, гимназияда гьар йыл оьтгерилеген «Йылны охувчусу» деген ярышны оьлчевюнде гьазир этилген охувчуланы яратывчулукъ проектлери де гёрсетилди. Шоланы арасында Элдар Алиев гьазир этген «Мени тухумум», Разият Якупованы «Атланавул юртну картасы», Разият Сунгурованы «Мен ва мени дюньям. Бийкени къаласы» деген яратывчулукъ ишлерин эсгермеге ярай.

Ярышны биринчи тарабы оьтген сонг гьар муаллимге айрыча оьзю гьазир этген программасына гёре соравлар берилди. Бу ерде ярышгъа гьазир этген ишлеге багьа береген адамланы янындан да чомарт янашыв гьис этилмей тюгюл эди.

Динара Магьамматованы ярышгъа гьазир этилген «Энемжая» деген программасыны аслу мурады охувчуну яратывчулукъ ойларын, ана ватанына бакъгъан сюювюн артдырывгъа ва гьар-бир якъдан генг англавлары бар адамны тарбиялавгъа бакъдырылгъан. Ондан къайры да, гьар охувчуну юрегине миллетини адатларын ва мердешлерин сингдирип билмек, ана тилни бал йимик агъылагъан байлыгъын унутмагъа къоймай сакъламакъ муаллимни аслу борчу болуп токътай. Ругь варисликни сакъламакъ, ата-бабаларыны эсделигин гьар заман эсинде тутмакъ – булар да муаллим тарбиялавну вакътисинде чечмеге тюшеген масъалалардан санала.

Ярышны натижалары гьакъында билгенде, биз оьзю Динара Магьамматова булан да ёлукъдукъ. Ол етишген уьстюнлюкден сююнегенин яшырмай эди. Сонг ол ярышгъа гьазирленмеге кёмек этген Буйнакск районну билим берив управлениесини ёлбашчысыны орунбасары Асият Биярслановагъа, гимназияны директору Абдурагьман Абакаровгъа, ону орунбасары Якъут Аселдеровагъа, сурат дарсланы береген Гьажи Гьажидадаевге ва оьзю булан ишлейген ёлдашлагъа, охувчуларыны ата-анасына ва лап да аслусу, охувчулагъа гьакъ юрекден баракалла билдирегенин айтды. Биз де огъар дагъы да уьстюнлюклеге етмекни ёрайбыз.

Барият Оьлмесова.

Суратда: ярышда ортакъчылыкъ

этеген мюгьлет.