Студентлени биринчи сынав дарслары

Главная страница » Студентлени биринчи сынав дарслары
Студент къызлар булан биз Боташюрт орта школагъа бардыкъ. Бу школада магъа ёлугъувлагъа, байрамлагъа чакъырылып кёп гезиклер болмагъа тюшген. Нече гелсем де, школаны коллективини исси къаршылаву, къонакъгъа гьакъ юрекден сююнегенлиги гьайран къалдыра. Муна бу гезик де абзаргъа гиргендокъ, директорну тарбиялав ишлеге къарайгъан заместители Загинат Умарова, муаллимлер Аминат Гьажимурзаева, Элмира Муташева ва оьзгелери бизин сыйлы къонакъланы йимик эркин къучакъларын яйып къаршыладылар.

Ингдеси, муаллимлени йылы иржайывуну учгъунлары тартына туруп гелеген студент къызланы гёзлеринде инамлыкъны оьртенин якъды. Къызлагъа къарап, оланы тартыныву ­югъуп гелеген мени юрегим де: «Аллагь буюрса, бары да зат арив болажакъ!» – деп, маслагьатлы ишлеп башлады. Гьар муаллимни де биринчи дарсы, докторланы биринчи операциясы йимик десем, ялгъан болмас. Нечакъы уллу, бай сынаву бар муаллимни де дарсгъа гирегенде юреги жымырламай къалмай. Неге тюгюл, сагъа тергевлю бакъгъан гиччипавланы таза къаравун инандырмакъ тынч иш тюгюл. Огъар бары да муаллимлер шагьат болар деп эсиме геле.

Мени къызларым буса шо сигьрулу касбугъа бугюн биринчи абатларын алалар. «Аллагь сизин ёлугъузну узакъ этсе де, къыйын этмесин», – деп, тилевлер эте туруп, оланы да алып класгъа гирдим.

Башлапгъы класланы завучу Жавгьарат Абугьажиева насигьат ёравларын айтгъан сонг, зенг де къагъылып, дарс башланды.

Дарс береген къызлар бир-бирине кёмек этип, жагь айланагъаны мени бек сююндюрдю. Гьар ким оьзюню дарсына оьзбашына ойлашмай, бир сыкълашгъан гиччи коллектив йимик бирче иш гёрдюлер. Олагъа къарап, коллежде тарбиялав иш оьр даражада экенине бирдагъы керен де тюшюндюм.

Биринчи болуп 3-нчю «а» курсну студенткасы Сыйлыкъыз Къонакъбиева адабиятдан дарс берди. Дос­кагъа илинген шаирни сураты, ягъа­да тизилген китаплары, ёммакъдан гелген Карлсон Сыйлыгъыз дарсгъа теренден гьазирленгенине шагьат болду ва яшланы тергевюн артдырды. Башында аз-маз тартына турса да, ол тез оьзю-оьзюн жыйып, дарсны яшлар да, муаллимлер де рази къалардай оьтгермеге бажарды.

Сыйлыкъызны экинчи «Ана тил» деген дарсы да кёп санавдагъы оьзю ойлашып этген къуралланы кёмеклиги булан къужурлу оьтдю.

4-нчю «б» класда дарс берген Жамиля Къурбанова оьзюню дарсын ёммакъдай башлады. Доскада илинген къанатына бокъча да илип учуп гелеген ябалакъны суратын гёрсетип: «Яшлар, ёммакъдан учуп гелген Ябалакъны сизге айтма сюеген заты баргъа ошай. Гелигиз, ону къанатына илинген бокъчада не бар экен, къарайыкъ!» – деп башлады. Бокъчаны ичинде буса бугюн дарсда гечилме герек тема язылгъан. Муна шулай генг ойлашып гьазирленген къызланы дарслары осал болмагъа къыйышмас эди.

Экинчи дарсына яшлар булан бирге чечген кроссворду, яшланы шайлы гёнгюн ачгъан чечеген ёммакълары айрыча ренк берди.

Озокъда, гьар ишни де гючлю яны йимик, осал яны да болмай къалмай. Бизин студент къызларыбызны да янгылышлары болмай къалмады. Оланы гьакъында биз хыйлы лакъыр этдик. Тек яшлар булангъы биринчи ёлугъуву болажакъ муаллимлени оьзлер танглагъан касбудан уьркдюрмей, биринчи алгъан абатлары тюз ёлгъа багъып алынгъанына инандыргъаны мени бек сююндюрдю. Мени сююнчюм яш муаллимлени гёзлеринде де янагъанын эследим.

Гёгюрчюн АТАЕВА.

педколлежни дарс беривчюсю.

Суратда: 3-нчю «а» курсну студенткасы Сыйлыкъыз Къонакъбиева.