Школада тарих музей ачылды

Главная страница » Школада тарих музей ачылды
Бираз алларда Дёргелидеги 2 номерли школада шатлы агьвалат болду. Бу школада ишлейген муаллим, крайны ахтарывчу Магьаммат-Башир Атагишиевни гьаракаты, чалышыву, школаны дирекциясыны ва бары да муаллимлерини кёмеклиги булан яшланы патриот ругьда тарбиялавгъа бакъдырылгъан ишни яхшылашдырывну муратларында школаны оьзюню музейи ачылды. Бу агьвалат булан къутламагъа гелген къонакълар да бар эди. Школаны директору Шагьвали Шагьвалиев бары да гелгенлени исси кюйде къаршылады. Къутлавлар, йырлар, шат бийивлер булан оьтген мажлис ону бары да ортакъчыларыны эсинде узакъ замангъа къалажакъ.

Школаны музейини ачылыву булан къутлап, билим беривню Къарабудагъгент район управлениесини методкабинетини ёлбашчысы Райсанат Унаева, Дёргелидеги 1 номерли орта школаны директору Рашияханым Жамаева, Тёбен Жюнгютейден Совет Союзну Игити Ю.Акаевни атын юрютеген орта школаны тарбиялав ишлеге къарайгъан завучу, РФ-ни умуми билимлер беривюню гьюрметли къуллукъчусу Мурат Чопанов, Эрпелидеги орта школаны муаллими, «Халкъны сеси» деген Буйнакск район газетни баш редактору Гьайбулла Гьайбуллаев, Дёргелидеги 2 номерли орта школаны муаллими, психолог Зугьра Шагьвалиева ва оьзгелер де сёйледи, бу ишни юрютегенлеге разилик билдирди.

Ахырында школаны муаллими, музейни ачмагъа деп гьаракат этген Магьаммат-Башир Атагишиевге сёз берилди. Ол бары да жыйылгъанлагъа, гелген къонакълагъа баракалла билдирди, юртуна, юртлулагъа багъышлап, алдагъы ва гьалиги заманланы тенглешдирип язгъан шиърусун чебер кюйде охуду. Ондан сонг жыйылгъанлар музейге къарап чыкъдылар

Озокъда, музей ачмакъ тынч иш тюгюл. Ким буса да ону ишин юрютмеге де болмай. Амма Магьаммат-Башир Хайрутдинович Атагишиев шо ишни уьстюнлю кюйде юрютежекге инанып, школаны ёлбашчылары огъар бу жаваплы тапшурувну берген. Муаллим ана тилни, халкъыбызны адатларын ва мердешлерин сакълавгъа уллу агьамият бере. Гетген йыл ол школада къумукъланы бырынгъы тойлары нечик оьте болгъанны исбатлап яшлар булан оьтгерген ачыкъ дарс байрам йимик бек арив оьтген эди.

Школаны музейинде кёп санавда экспонатлар жыйылгъан. Яшлар да, уллулар да уьюнде тезден берли сакъланып къалгъан, гьали къоллавдан чыкъгъан гьар-бир затны гелтире туруп, музейни экспонатлары гюнден-гюн толумлаша. Чинкдеси – яшлар шолагъа къарама деп музейге кёп сююп геле. Бу музейге янгыз Дёргели юртну тюгюл, районну ва савлай Къумукътюзню милли маданиятыны отавуна айланма насип болсун.Гь. ГЬАЙБУЛЛАЕВ.


Суратда: Дёргелидеги 2 номерли орта школада ачылгъан музей.