Шаирни эсге алдылар

Главная страница » Шаирни эсге алдылар
Пагьмулу шаирни эсге алып, юбилей ахшамын оьтгеривню сиптечилери болуп иш юрютегенлени арасында ону булан бирге оьсген, ойнагъан, охугъан, къыйынына-тынчына табылгъан къурдашларындан, эсгерилген школаны директору Алыпкъач Алыпкъачев, Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева, шаир ва журналист Солтанбек Солтанбеков, Садрутдин Загьиров, Магьамматшапи Минатуллаев, Бадрутдин Магьамматов, агьлюсю Атикат Татамова, ювукълары Джамал-Юсуп Межитов, Али Алиев, Абдулгьамит Макъсутов, Камил Абдурагьманов, Буйнакск районну билим беривюню къуллукъчуларыны профсоюз къурумуну председатели Садрутдин Абакаров, «Буйнакские известия» деген газетни баш редактору, шаир Абдулла Залимханов ва оьзгелери бар эдилер.

Эсделик ахшамны ача туруп, школада къумукъ тил ва адабият дарсланы муаллими болуп чалышагъан Маржанат Амирбекова шаир Абдулгьамит Татамовну яшав ва яратывчулукъ ёлу гьакъда хабарлады, ол ата юртуна, азиз къумукъ халкъына гьашыкъ, пагьмулу адамлардан болгъанын эсгерди.

1994-нчю йыл радиоберилишни вакътисинде язылып архивде сакъланып тургъан кассетадан шаир А. Татамов «Къылый къыз» деген шиърусун чебер охуй, мисгин йыравубуз Магьамматзапир Багьавутдинов буса «Огь, эливаш, неге монтёр тюгюлмен» деген радиокомитетни архивинде сакъланып къалгъан ону йырын таъсирли кепде йырлай. Ондан сонг, орта школаны охувчулары да Абдулгьамит Татамов язгъан чебер асарланы гёнгюнден уьйренип, ажайып чебер тил булан балын чыгъарып охудулар, ону сёзлерине гёре язылгъан бир нече йырланы таъсирли кюйде йырладылар.

Шаир Абдулгьамит Татамов оьзюню «Ёллар» деген шиърусунда дюньяны гьалы гьакъда булай саламат, тек оьтесиз терен маъналы сёзлер табып айта:

Бу дёгерек дюньяны

Ёлсуз тюзю, таву ёкъ.

Дюньядагъы ёлланы,

Инан, эби-баву ёкъ.

Дюньяда ёллар хыйлы,

Башгъа узуну-эни.

Тек барындан да сыйлы –

Ватангъа элтегени.

Ондан сонг шаир Абдулгьамит Татамовну таъсирли ва чебер гьашыкълыкъ лирикасыны гьакъында къалам къурдашлары, ону ювукъдан таныгъан ёлдашлары, биринден-бири алып, ажайып къужурлу этип, жыйылгъанланы да къурчун къандырып, ачыкъ лакъыр юрютдюлер, шаирни юбилей шатлыкълары болгъанча, сайламлы асарларын жыйып, тутдурукълу китап этип чыгъарма гереклиги гьакъда эсгердилер. Шаир, Дагъыстан китап издательствону редактору Бадрутдин Магьамматов оьзю Абдулгьамит Татамов булан ишлеп тургъан йылларын эсге алды.

– Савланы борчу яшавдан эрте гетгенлени гьайын этмекдир. Шаирлер оьлмей, бириси дюньягъа гёчелер. Абдулгьамит къурдашыбыз гьаман да бизин булан, оьрде де дюр, юреклерибизде тёрде де дюр. Шаирлик адамлыкъдан башланса яхшы болагъанны билебиз. Абдулгьамит гертини сюеген, тувра бетине айтагъан къоччакъ шаир ва адам къылыкълары бар уланлардан эди. Оьзюню гьайын этип де юрюмеди. Биргине-бир «Ёгелер» деген аты булангъы лирика китабын печатгъа бермей созуп тура эди.

Шаирлени ярыкъ эсделиги булан да, савланы бирикдиреген, бир-биревге ювукъ этеген асил хасияты бар. Абдулгьамит де шолай эди. Гьашыкълыкъны устасына гьюрмет этип, Къазаныш юртну музейинде Абдулгьамитни атын ва пагьмусун уьнемлешдирмек учун ер гёрсетилсе арив болар эди, – деп тамамлады сёзюн Б. Магьамматов.

Бир-биревге сыр чечив ёрукъда ачыкъ юрек булан оьтгерилген эсделик ахшамны ахырында шаирни иниси Татам Татамов, ону агьлюсю ва дос-къардашларыны атындан булай исси ёлугъувгъа гьазирлик гёрюп, ону арив оьтгергени учун гелген ёлдашлагъа, школаны муаллимлерине ва охувчуларына гьакъ юрекден разилигин билдирди.Казим КАЗИМОВ.


Суратларда: А. Татамов; Дагъыстанны халкъ шаири Ш-Х. Алишева Абдулгьамитни эсге алып сёйлейген вакъти.