«Пагьмуланы шавласы» къаравчуланы юреклерин шат этди (Репортаж)

Оьтген жумагюн, 23-нчю декабрде, Къумукъ театр­да Бурлият Акашимовна Ибрагьимованы атындагъы инсаплы фондну къасты булан «Пагьмуланы шавласы» деген концерт оьтгерилди.
Россияны халкъ артисткасыны атындагъы фонд къурулгъанлы 10 йыл тамамлана. Оьтген заманны ичинде фонд кёп санавдагъы пайдалы ишлер этгенден къайры да, яш пагьмуланы арагъа чыгъармакъны гьайында кёп чалыша.

Концертни халкъ согъув алатланы пачалыкъ ­оркестры­ачды ва бырынгъы къумукъ кюйню сокъду. Оркестрны чебер ёлбашчысы ва дирижёру, ДР-ни инчесаниятыны ат къазангъан чалышывчусу, Дагъыстанны халкъ артисти Навруз Шагьбазов ёлбашчылыкъ этген макъамгъа гёре Бурлият Акашимовнаны белгили йырын Дагъыстанны халкъ артисткасы Зугьанат Чунаева йырлады ва гючлю харс урувлар къазанды.

«Дагъыстан» деген РГВК-ны къумукъ берилишлерини редактору Иса Агьматов билдирген кюйде, концертге жыйылгъан харж Украина бойда хас дав гьаракатда ортакъчылыкъ этеген бизин солдатлагъа тапшурулажакъ.
Сагьнагъа бирини артындан бири болуп, белгили ва яш йыравлар чыгъа. Оланы арасында Дагъыстанны ат къазангъан артисти Абдурашит Зиявутдинов, Дагъыстанны халкъ артисткасы Гюлханым Гьажиева ва ону уланы Вайсул, Дагъыстанны халкъ артисткасы Зайнап Абсаматова, белгили йыравлар Даниял Гьарунов, Магьамматрасул Рабаданов, Хасавюртдагъы «Адат» деген йыр группаны ортакъчылары Тимур Меликов ва Тимур Сатуев чыгъалар. Олагъа савгъатлар тапшурула.

Сагьнагъа бу йылны ичинде гёрмекли оьрлюклеге етишген оьрюм яшлар чакъырыла. Гьюсейн Лаварсланов – ябушувдан Дагъыстанны 3 керен, Магьачкъала ва Каспийск шагьарланы 2 керен чемпиону. Москвада ва Сочиде оьтгерилген Бютюнроссия ярышларда да экинчи ерни алгъан.

Залимхан Атаевни гьакъында да айрыча айтма герек. Ол яш чагъына да къарамайлы, МГУ оьтгерген олимпиадаланы призёру, экономиканы оьр школасыны, Сеченевни атындагъы медицина университетде биологиядан, математикадан, тарихден, адабиятдан, журналистикадан оьтгерилген олимпиадаланы утгъан, шагьмат турнирлени савгъатын къазангъан.

Къутлавлар ва савгъатлавлар битген сонг Залимхан Атаев орус тилде йырлап, къаравчуланы бирдагъы да гёнгюн алды. Сагьнагъа гьали-гьалилерде Украина бойда асгерчилени алдында концерт берип гелген Рукъуят Сатыбалова, йыравлар Элмира Межитова, Саният Надирбекова, Батырхан Казимов бирини артындан бири чыгъа ва янгы йырларын йырлай.

Концертге белгили композиторлар Аскерхан Аскерханов, Хизри Батыргишиев, йырланы сёзлерин язгъан Шарабдин Сулейманов, Дагъыстанны халкъ шаири Багьавдин Гьажиев, Дагъыстанны инчесаниятыны ат къазангъан чалышывчусу Маймисат Къоркъмасова, Бурлият Ибрагьимованы гьакъындагъы китапны язгъан Эмма Тыщенко, ГТРК-ны къумукъ берилишлерини редактору Нёхей Бамматова чакъырылгъан эдилер. Шейт-Ханум Алишева, Супиянат Мамаева Бурлият Ибрагьимованы гьакъында исси сёзлер айтды ва яшёрюмлени арагъа чыгъарагъаны учун баракалла билдирди.

Белгили аргъан согъувчубуз Марат Акаевни къаравчулар телевизордан кёп керенлер гёрген, ол халкъара фестивалланы ортакъчысы, гьали-гьалилерде Тюркияда оьтгерилген фестивальда къумукъланы янындан къонакъ гьисапда чакъырылгъан эди. Ол шонда белгили къумукъ кюйню согъуп, харс урувлар къазанып къайтды. Шо кюйню ол концертде де сокъду.

Сагьнагъа дагъы да йыравлар чакъырыла. Олардан Хумторкъали райондан «Сарихум» деген бийив ансамблни, Къаягент районну эргишилерини «Къаягент» деген хоруну, Магьачкъала шагьардан – яшлар бавуна барагъан гиччипав Шагьриза Магьмутованы, Янгыкъу­мукъ юрт школаны охувчу къызларыны «Яшлыкъ» деген хоруну, Эндирейден гелген Дагъыстанны ат къазангъан артисткалары Загьра Сатуеваны, Найида Абдуллаеваны йырларын да къаравчулар бек ушатдылар.

Булай уллу чара кёмекчилерсиз этилинмей. Концертде олар да эсгерилди. Хумторкъали районну башчысы Айнутдин Зиявдиновну, Къумукъ театрны директоруну заместители Салавутдин Мусалаевни, баш администратору Юсуп Гьажиевни, концертни гьазирлевде айрыча кёмек этген ва юрютген Иса Агьматовну атларына баракалла сёзлер айтылды. Концертде ортакъчылыкъ этгенлени барысына да Бурлият Ибрагьимованы атындан эсделик савгъатлар, белгилер ва яшлагъа медаллар берилди.