Оьр даражалы муаллим

Главная страница » Оьр даражалы муаллим
Абдуллатип Абусуевич Агъаев 1953-нчю йылда Къарабудагъгент районну Гьели юртунда тувгъан. Гьелидеги орта школаны тамамлагъан сонг ол, оьр охув ожакъны битдирип, 1975-нчи йылдан тутуп, Гьелидеги оьзю охуп чыкъгъан орта школада ишлеме башлагъан.

Абдуллатип Агъаев Къарабудагъгент районда лап да бажарывлу муаллимлени бириси гьисаплана. Ол школада ишлейген йылланы ичинде оьзюн лап да оьр даражалы, сынавлу касбучу гьисапда гёрсетме бажаргъан. Ону дарслары гьар заманда да къужурлу кюйде, охувчугъа тынч англашылагъан тил булан юрюле. Ону охувчулары да муаллими англатагъан дарсны теренине тюшюнме къаст эте.

Абдуллатип Абусуевични алдында мен де охугъанман. Муаллим болуп ишлеме тынч тюгюл. Яшлагъа билим бермекден къайры да, олар булан гьар дарсда тарбиялав ишни де юрютмеге герекли бола. Шо ягъындан алгъанда да, Абдуллатип Агъаев кёп йылланы узагъында, билим берив булан янаша охувчуланы тарбиялав иш булан да машгъул бола гелген.

Ол юрютеген география дарслар шонча да къужурлу бола эди, биз, охувчулар, ону дарсларын кёп сююп къаравуллай эдик. Гьели орта школаны география кабинети де айрыча арив онгарылгъан. География дарсны вакътисинде охувчулар тынч кюйде дарсгъа герекли материаллар, алатлар булан пайдаланып болардай имканлыкълар яратылгъан.

Абдуллатип Агъаев охувчуланы гьарисини хасиятларына гёре къыйышывлу ёл табып, ону дарсгъа гьаваслыгъын артдырма къаст эте. Оьтгерилеген темада охувчу болгъан чакъы кёп маълуматны алма болардай оьзюню дарсларын къура ва оьтгере.

Яш муаллимлер касбучу ишине тюшюнсюн учун, оланы ортакъчылыгъы булан А. Агъаев оьтгереген ачыкъ дарслар школаны яшавунда ва охувчулар учун да уллу агьвалат болуп токътай. Шолай да, А. Агъаевни охувчулары школада да, район оьлчевде де оьтгерилеген ярышларда, гьар тюрлю чараларда гьаракатчы кюйде ортакъчылыкъ эте. Гьар йыл ону охувчулары олимпиадаларда да ортакъчылыкъ этип, алдынлы ерлени алып юрюй.

Охувчуланы ата-анасы булан гьакълашып, осал охувчуланы да охумагъа иштагьландырма, оланы билимлерин яхшылашдырма къаст эте. Шо саялы да охувчуланы ата-анасы да муаллимге уллу гьюрмет булан янаша.

Абдуллатип Агъаев кёп йылланы узагъында касбу даражасын артдырып, камиллешдирип ишлеп тура. Ол оьр категориялы муаллим де дюр.

Бу йыл Абдуллатип Абусуевич Агъаев оьзюню 60 йыллыгъын белгиледи. Гьакъ юрекден ону юбилейи булан къутлап, бары да оьзюню охувчуларыны атындан савлукъ, насип, ишинде уллу уьстюнлюклер ёрайман.

Хадижат Абдусаламова.