Минг йыллыкъ антология

Главная страница » Минг йыллыкъ антология
Бу мукъаятлы этилген китап – адабиятны, тилни сюегенлер, охувчу яшлар ва муаллимлер, илму къуллукъчулар учун бек багьалы ва тарыкълы савгъат. Эсгерилген китапны – антологияны оьзтёрече пагьмусу ва чебер тили, терен анг­лаву бар алим ва адабият ахтарывчу, кахулайлы Магьамматсалигьни уланы Салав Алиев ва къумукълу Даниялны уланы Магьаммат-Гьанипа Акаев, жыйып тизип, баянлыкълар язып гьазирлегенлер. Жаваплы редакторну къуллугъун буса къа­къашуралы Магьамматны уланы пагьмулу шаир Бадрутдин кютген.

Савлай алгъанда, 600-ге ювукъ сырлы-сыралы бетлери булангъы бу антология, оьзтёрече башлар да салынып, 10 санлы бёлюкден ясалгъан.

Тергевлю ва гьакъ герти халкъчылыкъ ругьдагъы охувчу бир затны эс этмей болмажакъ: бу китап бизин халкъны биринчилей чыгъагъан минг йыллыкъ адабият антологиясы…

Биринчилей дюньяда: «Бизин игитлер – дюнья меники деме болагъан къагьруманлар» ва «Ананы ихтияры – Аллагьны ихтиярыдыр», – деп айтгъан Къоркъут атадыр.

Бу тайпа ишлер башлап негер шагьат болагъаны белгили – эллерде халкъ яратагъан язывчулардыр. Антология, чинк башлап, шону шагьатнамасыдыр.

Эсгерме тийишли гёребиз, булай китаплар гележекде де толумлашдырылып ва янгыча янашывлар булан чыгъарылмакъ парз.

Неге тюгюл де, бизин адабият варислигибиз муну булан тамамланмай, ону бары да аламатлыгъы гьали де толу аян болуп битмеген. Унутмайыкъ, биз – дюньяны инг бырынгъы халкъларынданбыз».

Казим КАЗИМОВ.

Суратда: янгы чыкъгъан антологияны уьст

гёрюнюшю.