Маданият ожагъы ачылды

Главная страница » Маданият ожагъы ачылды

Белгили болгъаны йимик, бизин респуб­ликабызны Башчысы Рамазан Абдулатиповну таклифине гёре Дагъыстанны гьар тюрлю районларында ва шагьарларында Россияны халкъларыны милли мердешлерини 26 маданият ожагъы ачылып пайдаландырывгъа берилген эди. Бу гезик, гьечден геч де къолай деген кююнде, шолай маданият ожакъ Къаягент районда да ачылды.

Язбаш. Йылны бу вакътисинде адам-инсанны, жан-жаныварны яшавунда айрыча жанланыв, гьаракат тувулуна. Гьар кес оьз хыялларын яшавгъа чыгъарма белсене. Демек, ишлени лап да къыставуллу ва жаваплы вакътиси.

Шогъар да къарамайлы, бугюн мунда рагьмулу адам аралыкъланы маданият ожа­гъыны ачылывуна байлавлу белгиленген жыйынгъа ер-ерден чакъырылып гелген къонакълар да етишмеге алгъасай. Къаягентлилер де оланы саламлашып-сорашып дегенлей исси кюйде къаршылай.


Район центрда ерли администрацияны абзарыны алдында маданият ожакъ хас кюйде ачылгъынча, шону алды булан Дагестанские Огни шагьардан гелген ерли цирк школасыны тарбиялавчулары жыйылгъанлагъа оьзлени къужурлу цирк пагьмусун гёрсетип, разилигин ва харс урувларын къазана. Рагьмулу адам аралыкъларыны маданият ожагъыны ачылывуна байлавлу гьазирленген жы­йында «Къаягент район» деген муниципал къурулувуну башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Жалил Алациев де ортакъчылыкъ эте.

– Жалил Магьамматович, маданият ожакъны алдында токътагъан аслу борчну гьа­къында не айтмагъа бажарыла? – деп сорайман огъар ювукълашып.

– Озокъда, биринчилей, бизин уьлкени халкъларыны мердешли  маданиятыны къорув ва жамиятны ичинде шону имканлыкъларын пропаганда этив болуп токътай. Экинчилей, маданият-тарихи варисликни гьалиги наслуланы юреклерине сингдирив – агьамиятлы ва сыйлы борч.

Уьчюнчюлей, алдан берли сыйланып, наслудан-наслугъа гёче гелеген мердешли халкъ саниятланы янгыртывгъа тергевню гючлендирмеге герек. Дёртюнчюсю ва лап да агьамиятлы борч, озокъда, оьсюп гелеген наслуну патриот ругьда тарбиялавдур. Мени гьасилим шолай.

Маданият ожакъны хас ачылывуна байлавлу чаралардан сонг биз рагьмулу адам аралыкъларыны ожагъы маданият центрда ерлешдирилген бёлюклер ва эсделиклер булан ювукъдан таныш болабыз.

– Гьюрметли къонакълар, гелигиз, сыйлы ожакъны ичине гирейик, юз керен эшитгенден эсе, бир керен гёрген къолай, – дей туруп, район администрацияны янында иш гёреген маданият бёлюгюню башчысыны заместители Къыс­таман Алиева жыйынны ортакъчыларын гёзюн-къашын ачып къаршылай.