Китап алимни бахчасыдыр, бавудур

Главная страница » Китап алимни бахчасыдыр, бавудур
Тек гьалиге, насипге, нечакъы электрон къураллар яйылса да, китапны къоллайгъаныкъ, ону кёмеклиги булан ругь байлыгъыбыз, билимибиз артагъанны инкар этмеге бирев де болмажакъ.

«Билимлеге ес болма кёмек этеген китапны бир техника да орнун бир заманда да тутмагъа болмажакъ». Бу сёзлени «Тарки-тау – 2013» деген китап ярмакюню куратору Марат Гьажиев журналистлер булан ёлугъув оьтгерген вакътисинде айтгъан эди. Гертилей де, шу ойланы гертилигине октябр айны 10-нда ачылыву болгъан «Тарки-тау – 2013» деген Дагъыстанда экинчилей оьтгерилеген китап ярмакюде тасдыкъ этилди. Китап ярмакю Дагъыстан милли китапхананы бинасыны ичине китапланы, иштагьын тувдурагъан чебер асарланы охума сюеген охувчуланы, чебер асарлар яратагъан язывчуланы, маданият къуллукъчуланы ва къонакъланы бирлешдирген эди.

Расул Гьамзатовну атындагъы милли китапхананы директору Али Алиев китап ярмакю ачылгъанын билдире туруп булай деди:

–Бугюн бизин сююмлю республикабызда «Тарки-тау – 2013» деген китап ярмакю ачыла. Бу чара гьар йыл оьтгерилежек ва китапны оьсювюне, охувчуланы арасында ону абуру артажагъына мен инанмагъа сюемен. Сонг китап ярмакю байрамгъа жыйылгъанланы алдында Дагъыстан Республиканы печатгъа ва маълумат къураллагъа къарайгъан министрини заместители Миясат Муслимова булай деди:

– Гертилей де, бугюн биз уллу байрамгъа жыйылгъанбыз. Бугюн китапны, инчесаниятны, маданиятны байрамы. Лап да агьамиятлысы, китапланы, инчесаниятны арагъа чыгъарагъан адамлар бизин республикабызны ва пачалыгъыбызны да абурун гётере. Бугюн бизин китап байрамыбызгъа Москвадан, Красноярскиден, Владикавказдан ва башгъа кёп тюрлю шагьарлардан къонакълар гелгени мени бек сююндюрдю.

Гертилей де, Магьачкъалада оьтгерилген китап ярмакюге бу йыл уллу шагьарлардан белгили язывчулар гелип, охувчулар янгыз оланы асарлары булан таныш болуп къалмайлы, оьзлер булан да къатнап болагъаны адабият асарланы кёп сююп охуйгъанлар учун уллу байрам.

Китап ярмакюню ачылывунда ортакъчылыкъ этген ДР-ни маданият министрини заместители Марита Мугьатова да китап ярмакю бизин республика учун уллу агьамияты булангъы агьвалат экенин эсгерди ва оьзюню сёзюн булай узатды: «Китап – бизин наслулар булан байлай­гъан къурал. Биз шону кёмеклиги булан билим байлыгъыбызны артдырабыз ва гележекдеги наслулар булан байлавлукъну уьзмейбиз. Китап ярмакю янгы атланы, янгы язывчуланы, шаирлени арагъа чы­гъара».

Китап ярмакюню амалгъа геливюне этек чалып айлангъан, сиптечилери болгъан Таймыр Агъаевни ва Марат Гьажиевни гьакъында да айрыча айтмагъа тюшедир. Таймыр Агъаев де эсгерген кюйде, 5 йылны узагъында китапны арагъа чыгъарма, ону агьамиятлыгъын охувчугъа етишдирме, абурун артдырма герек деген ойларын Ватанын – Дагъыстанны кёп сюеген Марат Гьажиев оьзюню бойнуна алып айлангъан ва мурадын яшавгъа чыгъарып муна 2 йыл Дагъыстанда китап ярмакю юрюлюп турагъаны.

Китап ярмакюню ачылывундан сонг, «Дагъыстан китап маданияты: тюнегюн, бугюн, тангала» деген теманы айланасында «дёгерек стол» оьтгерилди. Эсгерилген «дёгерек стол» Таймыр Агъаевни ва Аминат Алиханованы ёлбашчылыгъы булан юрюлдю. «Дёгерек столда» гьалиги китапланы даражасы, оланы айланасында бугюнлерде агьамиятлы масъалалар гётерилди. Шолай да, «дёгерек столну» ортакъчылары арап тилде язылгъан китапланы, оланы башгъалыкъларын арагъа салып ойлашды.

«Тарки-тау – 2013» деген китап ярмакюню айланасында белгили язывчулар Марина Саввина, Марьям Вахитова, Александр Вихров ва башгъалары булан адабият жыйымлар, ахшамлар, ёлугъувлар оьтгерилди. Гьатта республикабызны районларындагъы охувчу яшлагъа да белгили язывчулар булан ёлугъуп, оланы асарларыны гьакъында авторлардан оьзлерден эшитме насип болду.

Китап ярмакюню экинчи гюнюнде ону куратору Марат Гьажиевни «Третий звонок» деген сурат выставкасы да юрюлдю. Мунда театргъа, инчесаниятгъа, маданиятгъа багъышлангъан автор оьзю ортакъчылыкъ этген чараларда алгъан суратлар бек къужурлу чыкъгъан эди.

Бу йыл оьтгерилген китап ярмакюге яшлар да, уллулар да, кёп къаравчулар гелди. Ярмакю оьтгерилген гюнлерде ерли издательстволарда чыгъарылгъан Дагъыс­танны белгили язывчуларыны китаплары булан янаша Россияда да белгили авторланы китапларын да сатып алмагъа бола эди. Мунда айрокъда яшлар учун чыгъарылгъан китаплар гиччипавлар учун арив савгъат болду.

   

П. БЕКЕЕВА