Инг яхшылар белгиленди

Главная страница » Инг яхшылар белгиленди
Ана тилни уьйренив дарсланы абурун ва охувчулагъа таъсирин артдырмакъ муратда оьтгерилеген булай конкурсланы яш наслуну ругь ва къылыкъ якъдан тарбиялавгъа таъсири уллу. Шо гьакъда айта туруп, районну билим берив управлениесини янында иш гёреген методика кабинетини ёлбашчысы Р. Мамаева:

– Биз лап да бажарывлу, сынавлу касбучуланы атларын арагъа чыгъармакъ булан бирге, оланы усталыгъын ва гьюнерлерин оьзгелеге де ортакъ этеген болабыз. Булай чаралар аслу гьалда уьч тиретге бёлюнюп оьтгериле. Гьар бёлюкде алдынлыкъ алма болгъанлар дагъысында ортакъчылыкъ этме де ихтияр къазана.

Оьр даражада юрюлген конкурсну гьасиллерине гёре, ерлер де тийишли кюйде пайланды. Биринчи ерге Халимбекавул орта школаны муаллими Зарема Килясханова ва Чиркейдеги 2 номерли орта школаны муаллими М. Абдурагьманова лайыкълы экени аян болду.

Конкурсда экинчи ерге лайыкълы, ажа­йып таъсирли дарс юрютген Тёбен Къазанышдагъы 2 номерли орта школаны муаллими Бурлият Дагьированы гьакъында сагьатлар булан хабарлама болур эдик. Ол педагогланы белгили ва сынавлу тухумундан, оьзю де яратывчулукъ загьматгъа къаны-жаны булан берилип къалгъан муаллим. Охувчу яшланы арасында адабият кружогун юрютмекден къайры, оланы пагьмулуларын арагъа чы­гъармакъны гьайын этип де чалыша. Оьзю де шиърулар яза. Конкурс юрюлюп турагъанда, ол СССР-ни сююмлю халкъ артисткасы, сагьналаны сырлы бийкеси Барият Муратовагъа багъышлагъан шиърусун оьтесиз таъсирли кюйде охуп чыкъды.

Уьчюнчю ер биринден-бири жагьил, биринден-бири пагьмулу муаллимлер Тёбен Къазаныш юртдагъы лицейни муаллими М. Гьажакъаеваны ва Тёбен Жюнгютей школаны муаллими У. Авлакъованы арасында пайланды.

Гертиден де, булай касбу оьсдюрюв конкурсланы халкъ арада тилни абурун артдырмакъ учун этеген таъсирини даражасын англат­ма да къыйын тюгюл. Сют ана тилибизни аривлюгюне, асиллигине, байлыгъына аркъа таяп тюгюлмю дагъы муаллимлер яш наслуланы ана ватанны, топуракъны, агьлюню герти патриотлары гьисапда тарбиялайгъаны.

Казим КАЗИМОВ.

Суратда: «Инг яхшы муаллим» деген район конкурсну алдынлылары.