ЕГЭ гёз тергевню тюбюнде оьтгерилежек

Главная страница » ЕГЭ гёз тергевню тюбюнде оьтгерилежек
2013-нчю йылда ЕГЭ кампания кёп тюрлю кемчиликлеге ёл берилген кюйде оьтгерилген. ЕГЭ башлангъынча экзаменлени тапшурувлары ва оланы жаваплары Интернетде ерлешдирилген, экзаменни барышында охувчулагъа мобильный телефонланы къоллама ихтияр берилген, экзаменлени оьтгерегенлер оьзлер кёп кемчиликлеге ёл къойгъан.

Шолай гьал оьтгерилген ахтарывланы натижаларына гёре Россия Федерацияны башгъа регионларында да болгъаны белгили. Эсгерилген кемчиликлени алдын алмакъ мурат булан бу йыл ЕГЭ оьтгерилеген вакътиде бары да аудиторияларда сурат алагъан (видеонаблюдение) къураллар салынажакъ, деп билдирген РФ-ни билим берив министри Дмитрий Ливанов.

Шолай да, ЕГЭ-ни оьтгерив кампанияны вакътисинде оьтгерилеген ерлерден къайры да, оланы тергейген центрларда да видеокамералар салынажакъ. Экзаменлер оьтгерилежек савлай Россиядагъы аудиторияларда, олар буса 50 минг бар, видеокамералар салынажакъ ва ондагъы юрюлюп турагъан гьалгъа болгъан чакъы Интернетден таба къарамагъа имканлыкълар яратылажакъ. Д. Ливанов эсгерген кюйде, охувчу яшланы ата-аналары яшлары экзамен береген кюйге биринчилей къарап болажакъ.

Министр эсгерген кюйде, янгы йылдан башлап, жамият тергевлерден къайры да, федерал оьлчевдеги тергевчюлер де болажакъ. Федерал тергевчюлер артдагъы йылларда ЕГЭ-ни оьтгеривде кёп кемчиликлер йиберген регионлагъа айрокъда кёп йиберилежек.

ЕГЭ-ни оьтгеривде башгъа алышынывлар болса, экзаменлени ортакъчыларына, муаллимлеге, ата-аналагъа охув йыл башлангъанча алданокъ билдирилежек.Бизин мухбирибиз.