БИЛИМ

Алексей Петрович шулай разилешивлени миллетлени арасында татувлукъну, бирликни болдурмакъны ва гётерилеген масъалаланы чечивде аслу маънасы барны англатды. Шону милли политиканы министерлиги учун аслу маънасы барны да англатды. Алексей Петрович ва Дагъыстанны маданият министрини орунбасары М. Магьамматрасулов соравлагъа жаваплар бердилер. Ёлугъувну ахырында шагьарны инчесаниятыны къуллукъчулары гиччирек концерт гёрсетди. Шонда халкъланы дослугъу, парахат яшавну ва игитликни гьакъындагъы йырлар йырланды. Г. КЪОНАКЪБИЕВ, оьз мухбирибиз.

 Суратда: разилик дыгъарлагъа къол салынып битгенден сонг.