БИЛИМ

     М.Хубиева Борагъанда тувгъан, 1964-нчю йыл Борагъан орта школаны 8-нчи класын лап оьр къыйматлагъа да битдирип, Гюйдюрмесдеги педучилищеге тюше. Ол муаллим касбуну оьзюн гьазирлик класда охутгъан лап абурлу муаллим Гьабийбулла Солтахановну, сонг 1–3-нчю класларда дарс берген республикада да шайлы белгили педагог ва шаир къатын Разия Элдарованы гючлю таъсири булан сайлагъан.

      – Мен огъар гьар не кюйде де юрюшюне юрюшюм, сёзюне сёзюм, языв хатына хатым ошагъай эди деп яшай эдим, – дей М.Хубиева Разия Абдулатиповнаны атын эсгере туруп.

1968-нчи йыл педучилищени уьстюнлю кюйде де охуп битип, Борагъан школагъа къайтып, башлапгъы класланы муаллими болуп ишлей. Шо йыллар Малкан Шагьбиевнаны инг сююмлю муаллими Разия Абдулатиповна школаны завучу болуп чалыша эди. Ол Малканны дарсларында бола, огъар методика якъдан кёмек эте, онда оьзюню бажарывлугъуна инамлыкъ тувдура. Мен шо йыллар школаны директору эдим. Бир гюн Разия Абдулатиповнаны яныма да чакъырып:

     – Янгы муаллимибизни кюю нечикдир? Ишлеп бажарамы? – дедим.

    –  Кёп арив таза ва татли тили бар. Охувчулары огъар уллу иш тергевлю тынглайлар, берген тапшурувун шоссагьат кютелер, дагъы да, дагъы да бер деп, ону тапшурувларын кютмеге белсенип туралар. Кюйге къарагъанда, охувчулар янгы муаллимни бек ушатгъанлар. Оьзю дарслагъа тындырыкълы гьазирлене. Тюрлю-тюрлю методика къайдалар, бизде школада бар техника алатланы къолламакъ булан дарсны 45 минутундан охувчуланы ажайып берекетли уьйрете. Осал охуйгъан яшлар муаллимни айрыча тергевюнде: охувчулагъа оьзбашына иш берегенде, осал яшлагъа карточкаларда айрыча тапшурув бере яда оланы ишлевюн янына барып оьзюню тергевюню тюбюнде сакълай, тюз ойгъа онгара. Яхшы охуйгъан охувчулагъа да карточкаларда къошум тапшурувлары гьап-гьазир. Дарсланы кёп арив юрюте, артистлик пагьмугъа бай. Гележекде инамлы кюйде муаллимлер учун ачыкъ дарслар бермеге болагъан касбучу, – деди Разия Абдулатиповна.

      – Ачыкъ дарслар тапшурсакъ, бажаражакъ деймисен?

      – Оьр даражада юрютер деп эсиме геле, – деди Р.Элдарова.

Гертиден де, М.Хубиева муаллимлерибизни инг актив бёлюгюне бирден, тек инамлы кюйде къошулду. Узакъ заман да гетмейли, огъар оьзюню класында гьар къайсы дарсдан да ачыкъ дарслар тапшура башладыкъ. Школаны, гьатта районну школаларыны башлапгъы класларыны муаллимлери учун ачыкъ дарслар тапшура турдукъ. Сонг да, ону школаны башлапгъы класларыны муаллимлерини методика бирлешивюне ёлбашчы этдик. Сююмлю муаллим Разия Абдулатиповнаны шо тапшурувуна жаваплы борчгъа йимик янашып, оьзю ишлеген чакъы заман гьакъ юрекден юрютюп турду.

1970-нчи йыл школада орус тилден дарс береген муаллим етишмей эди. 5–6-нчы класларда шо ишни огъар тапшургъан эдик. Воллагь, шо дарсланы да Малкан Шагьбиевна уьстюнлю кюйде юрютдю.

70-нчи йыллар школаны администрациясы райОНО-ну планы булан школагъа берилеген семинарлардан къайры, тилеп район ва республика муаллимлер учун къошма семинарлар ала эди. Педколлектив шайлы къавшалса да, семинарлар муаллимлерибизни, охувчуларыбызны оьсдюре, оьзлени гючюне инамлыкъ тувдура эди. Шо семинарланы къайсыны да Малкан Шагьбиевнаны дарслары безенчи болуп токътай эди. Яш муаллимибиз Малкан Шагьбиевна эки йылны ичинде 3–4 керен баракалла, 2 керен грамоталар булан савгъатланды. Гьатта 1970-нчи йыл В.И.Ленинни 100 йыллыгъына багъышлангъан «Къайратлы загьматы учун» деген медаль булан да савгъатланды.

1974-нчю йыл, оьзюню юрютюп турагъан класы да бар туруп, Малкан Шагьбиевнагъа башлапгъы класланы завучуну борчлары да тапшурулду. Оьзюне нечакъы къыйын бола буса да, кант этип, артыкъ юкден айрылмады, некъадар, егилип, намусу булан 19 йылны узагъында ишледи. Шо вакътини ичинде М.Хубиева къазангъан гьатта республиканы даражасындагъы грамоталаны да, савгъатланы да, баракаллаланы да санавун билмеге къыйын. Сонг да, ол эки керен юрт советге, бир керен де Гюйдюрмес шагьар советге депутат этилип сайланды.

Айрокъда охувчуланы билим даражасына, ондан да артыкъ охувчуланы низамына рази къалып: «Сиз охувчуларыгъызны нечик тарбиялайсыз?» – деп сорайгъанлары да бар эди.

  – Охувчуларда, гьазирлик класлардан башлап, охутув ишге, билимге гьасиретлик, талпыныв тувдурмагъа тарыкъ. Сонг шо талпыныв мердешге айлана, охувну татывун билген яш охувдан бир де айрылмай. Китап буса асилликге, рагьмугъа уьйрете, – деген эди олагъа М.Хубиева. Тынглагъан директорлар барысы да огъар рази де къалгъан эдилер.

М.Хубиева охувчуланы ата-аналары булан гелишли аралыкъ тутуп болагъаны юрт жамиятгъа бу семинардан сонг яхшы кюйде белгили болду. 1985-нчи йыл ону юртдагъы къатынланы советине ёлбашчы этип де сайладылар. Ишлейгенге иш – насип дегенлей, ону ишине дагъы да иш къошулду. Буса да М.Хубиева буюкъмады. Шо ишни де ол уьстюнлю кюйде юрютдю. Халкъны инамлыгъы намуслу адамда къаст уята. Къаст, къачан да – зор гюч, уллу берекет.

1987-нчи йыл М.Хубиева ишде гезикли касбу бажарывлугъун тергевден оьтегенде, школа администрация ва профком огъар «Баш муаллим» деген атны бермеге тийишли деген гьасил чыгъара. Шо йыл огъар шо ат да бериле. Шо сый, гьюрмет ону ишге янашывунда дагъы да артыкъ жаваплыкъ тувдурду. Ол дагъы да хыйлы вакъти ишледи. 1993-нчю йыл «Загьматны ветераны» деген медаль булан савгъатланды. Шо йыл стажына гёре пенсиягъа чыкъды.

Ишде етишген уьстюнлюклер булан янаша, М.Хубиева республикада да белгили агьлюсю, хирург-травматолог Алавдин Хубиев булан насипли агьлю де къургъан. Къызы Фатима сынавлу медсестра, уланы Абакар – хирург. Буссагьатгъы вакътиде буса бир-бир шартлагъа гёре бизнес булан машгъул. Ата-ана яшларындан, яшларыны яшларындан сююнюп яшайлар.

2010-нчу йыл буса Малкан да, Алавдин де, Маккагъа барып, гьаж къылып къайтып, гьакъ юрекден Аллагьгъа ибадат ва шюкюрлюк этип яшайлар. Биз де олагъа яхшы савлукъ ва узакъ оьмюр ёрайбыз.

Абас Мамаев.

Мычыгъыш Республика, Борагъан юрт.