Берекетли ожакъны исивюнде...

16 января 2017 в 12:16 3484
Прочту позже
Берекетли ожакъны исивюнде...


Адабият – Буйнакск шагьарда белгили агьлюде тувуп оьсген къыз. Къысматны языву булан Тёбен Къазанышгъа эрге чыгъып, яшавун юрт хозяйство ишлер булан байлагъан. Байлагъан дегенде де, юртлардагъы менмен деген бир-бир эренлер оьзюнден уьлгю, дарс алма болар йимик юрюте.

– 1981-нчи йылда Буйнакскидеги мебеллер этеген фабрикде ишлей туруп, комсомол къурумну путёвкасына гёре Финляндиягъа сапар чыкъдым. Ондагъы фермерлени чалышыву мени тамашагъа къалдырды. Ферманы къайсы ерине гёз бакъдырсанг да – тазалыкъ эс этиле. Оьтесиз арив, етдиринкли къуллугъу кютюлген емиш бавлар, семирип ойнакълайгъан гьайванлар, къарасанг, гёз къамашар йимик низамлы фермалар...

О сапарымдан сонг, ферма ачып, ону ишине ёлбашчылыкъ этер эдим деп, бир нече керенлер оюма да гелген.

Арадан йыллар гетип, бирлешген Совет Союзубуз тозулду, мебеллер этеген завод да ябылды. Агьлюмню ата-анасыны 30 сотух ерде топуракъ пайы бар эди. Шонда гьар йыл дегенлей гьабижай булан бурчакъ чачып, гамишлер сакълап, оланы тийишли болагъан къуллугъун да этип оьсдюре эдик.

Районда биринчилерден болуп аш биширеген кёрюк уьй ачма ва ишге салма да токъташдым. Насипге, ишим арив юрюме де башлады, савлай юртну экмек булан таъмин этегенден къайры да, Буйнакск шагьаргъа ташыма, Магьачкъалада филиалын ачып ишлетме гиришдим. Юртубузда топуракъланы адамлагъа пайлама башлагъанда, дос-къардашлар булан сёйлешип, пайларыбызны бир ерден танглап, юрт хозяйство кооператив ачып ишлетме гиришдик. Бу иш 15 йыллар алъякъда эди. Атабыз –юрт хозяйство кооперативни председатели, къызардашым – кассир, мен, мени яшларым ва къызардашымны авлетлери булан гьар тюрлю ишлени гечикдирмей, оьз заманында кютмеге башладыкъ.

Озокъда, къыйын болмаса, тынч да болмас деген айтыв бар. 400 гектар авлакълагъа ашлыкълар чачабыз, картоп орнатабыз, гьабижай булан бурчакъ оьсдюребиз. Гьайванчылыкъ да – биз кёп сююп машгъул болагъан тармакъланы бириси. Уьч юзге ювукъ уллу гьайваныбыз, 3 мингден къолай малларыбыз бар.

Гьалиден уьч йыл алъякъда «Байтерек» деген ат булан сабанчы-фермер хозяйствомну да ачып ишлетмеге гиришдим. Тезден берли де юрегиме тюшген хыялны яшавгъа чыгъарма токъташдым. 5 гектар ерге аз заманны ичинде 4 минг алма ва гьармут тереклер орнатдым. Бавгъа барма-гелме онгайлы болсун учун, ёл ишлетдим, сув тартдым, тамчылап сугъарагъан алдынлы къайданы къурашдырдым. Гьали дагъы да эки уллу теплица къурма башлагъанбыз. Бириси 1 минг квадрат метр ерни алажакъ, экинчиси буса 500 квадрат метр ерде 4 метр бийик­лиги булан болажакъ. Шолай бийиклиги булангъы эркин теплицаланы гелимлилиги бир нече керенлер артыкъ да бола.

Мени гьаракатым тюзелип бара­гъанны эс этип, гёрюп, яныма гьар тюрлю соравлары булан хоншуларым геле башладылар. Олар менден оьзбашына чалышмакъ учун не этме тюшегенни сорап-билип гете эдилер. Муна шо заман мен далапчылыкъны оьсдюрюв центрын ачып иш юрютме токъташдым. 2006-нчы йылда шолай этме де этдим. 2009-нчу йылдан бери якъгъа буса Буйнакск район администрацияны янында адамлагъа коммерция якъдан кёмек этеген идара ачып ишлеймен. Фермерлеге ихтиярларын англатыв, документлерин юрютюв, насигьатлар берив якъдан тийишли кёмегин болдурма къаст этебиз.

Озокъда, Адабият Сайкумованы яхшы ва далаплы иши шону булан да тамамланып къалмай. Ол алты яшны анасы, оланы бирисин ол кёп сююп оьз агьлюсюне къабул этген ва тарбия, билим берип, тюз ёлгъа салгъан. Яшларыны барысы да оьр билимлеге ес болгъанлар. Бизин Адабият, гьона, шолай, оьзю де исбайы, ишлери де мекенли, ожагъы да тутдурукълу бийке к ъатынланы бириси.

2015-нчи йылда Адабиятгъа Россияда биринчилерден болуп «Россияны ат къазангъан фермери» деген гьюрметли ат ва белги тапшурулгъан. Ону Россия Федерацияны Пачалыкъ Думасыны Гьюрметлев грамотасы ва аты язылгъан сагьат булан да савгъатлагъанлар.

Юртлу къатынлар ер юзюндеги халкъны дёртден бир пайындан артыкъ деп санала. Олар оьз агьлюлеринде очакъны исивюн, ожакъны берекетин болдурагъандан къайры да, авлетлер оьсдюре, уллуларыны гьайын этелер, ер юзюнде гьаман да парахатлыкъ болсун учун чалышалар.

Бизин макъалабызны игити Адабият Сайкумова да – шолай агьлюсю, юрту, эли, ватаны аманлыкъда оьссюн учун далап этип чалышагъан къоччакъ ва бажарывлу къатынланы бириси.

 


Казим КАЗИМОВ.

Суратда: А. Сайкумова.

М-Гь. ЗАЙДИНОВ чыгъаргъан сурат.